• Wersja kontrastowa ALT + 4

CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI
Baner

O NAS


Logo CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH nr 1 w Łodzi

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1

jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego działającą na prawach młodzieżowego domu kultury. Siedziba placówki znajduje się w Łodzi przy ul. Zawiszy Czarnego 39. W skład Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wchodzą filie:

1. filia nr 1 – Ogród Jordanowski, 91-117 Łódź, ul. Łanowa 14 B

2. filia nr 2 – Ośrodek Edukacji Ekologicznej „W Lesie Łagiewnickim”, 91-518 Łódź, ul. Wycieczkowa 107

3. Filia nr 3 – Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda, 91 – 416, ul. Pomorska 16 a


Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1
www.domkultury.com.pl
91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39
tel.(42) 655 06 00, (42) 655 06 30
e-mail: kontakt@czp1.elodz.edu.pl


ROK SZKOLNY 2023/2024

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 4 września 2023 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2023 r.
 • Ferie zimowe – 29 stycznia – 11 lutego 2024 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 21 czerwca 2024 r.
 • Ferie letnie – 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.
Miejsca Odkrywania Talentów

REGULAMIN UCZESTNICTWA W DZIAŁALNOŚCI

CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH nr 1 w Łodzi

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi jest placówką oświatową prowadzącą działalność:

 • w formach stałych (stałe zajęcia umieszczone w tygodniowym planie zajęć)
 • okresowych (półkolonie zimowe i letnie, krótkie formy kursowe, projekty)
 • okazjonalnych (np. imprezy).

  Uczestnikami Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi mogą być dzieci, młodzież i dorośli.
 1. Uczestnik ma prawo do systematycznej informacji o swoich postępach.
 2. Po zakończeniu rocznego cyklu zajęć, umieszczonych w tygodniowym planie, uczestnik otrzymuje certyfikat.
 3. Zajęcia określone w tygodniowym planie zajęć rozpoczynają się nie wcześniej niż 1 września i kończą nie później niż 1 lipca.
 4. W czasie ferii i przerw świątecznych zajęcia stałe mogą nie odbywać się.
 5. Dane osobowe uczestnika podlegają ochronie zgodnie z aktualnymi przepisami.
 6. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, używania i rozprowadzania środków odurzających.
 7. Od uczestników oczekuje się kulturalnego zachowania i poszanowania mienia placówki.
 8. Niestosowanie się do zasad określonych w pkt. 6 lub 7 może spowodować skreślenie z listy uczestników, a także zastosowanie innych środków przewidzianych prawem.
 9. Prawa i obowiązki uczestnika a także nagrody i kary są zamieszczone w statucie CZP 1.
 10. Uczestnictwo w świetlicy środowiskowej regulowane jest odrębnym regulaminem.

Regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 12/2007 z dnia 26.11.2007 r.


Organem prowadzącym Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 jest Miasto Łódź.
Celem działalności CZP nr 1 jest wspieranie edukacyjnego i artystycznego rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych wychowawczo oraz osób niepełnosprawnych, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży, prowadzenie edukacji kulturalnej, tworzenie wzorów i kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego i zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu, integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk, prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, prowadzenie współpracy międzynarodowej.
Swoje cele CZP nr 1 realizuje poprzez prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczestników, prowadzenie klubów i świetlic dla dzieci i młodzieży, prowadzenie klubu integracji środowiskowej, prowadzenie zajęć integracyjnych z osobami niepełnosprawnymi, organizowanie imprez masowych, prelekcji, wystaw, konkursów, przeglądów i prezentacji dorobku placówki, uczestnictwo w konkursach, przeglądach, olimpiadach na wszystkich poziomach, organizowanie półkolonii, wycieczek, rajdów, imprez rekreacyjnych i zajęć prozdrowotnych, prowadzenie międzynarodowej wymiany młodzieży, prowadzenie zajęć przyrodniczych i ekologicznych, organizowanie kursów, szkoleń, seminariów i konferencji, realizacja innych projektów dla dzieci i młodzieży we współpracy ze szkołami, radami osiedla lub organizacjami pozarządowymi.

STATUT

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi przy ul. Zawiszy Czarnego 39 (tekst ujednolicony z dnia 9 stycznia 2023 r)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego działającą na prawach młodzieżowego domu kultury.
2. Siedziba placówki znajduje się w Łodzi 91-818, ul. Zawiszy Czarnego 39.
3. W skład Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wchodzą filie:
     3.1. filia nr 1 – Ogród Jordanowski, 91-117 Łódź, ul. Łanowa 14 B,
     3.2. filia nr 2 – Ośrodek Edukacji Ekologicznej „W Lesie Łagiewnickim”, 91-518 Łódź, ul. Wycieczkowa 107.
     3.3. Filia nr 3 – Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda, 91 - 416 Łódź, ul: Pomorska 16 a,
     3.4. Boisko Orlik, ul. Pankiewicza 15, 91-738 Łódź.
4. Nazwa Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 używana jest na pieczęciach w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót „CZP nr 1”. Filie mają prawo posługiwać się własną pieczęcią.
5. Organem prowadzącym Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 jest Miasto Łódź.

Rozdział II
Cele i zadania placówki oraz sposób wykonania tych zadań z uwzględnieniem potrzeb środowiska lokalnego

§ 2

1. Cele działalności CZP nr 1:
1. wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych wychowawczo oraz osób niepełnosprawnych,
2. budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
3. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie wiedzy i umiejętności wykraczających poza programy szkolne.

2. Zadania:
1. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną i ubóstwem,
2. kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży,
3. prowadzenie edukacji kulturalnej,
4. rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i kształtowanie postaw proekologicznych,
5. tworzenie wzorów i kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego i zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu,
6. budowanie międzypokoleniowych więzi w społeczności lokalnej oraz propagowanie idei wolontariatu,
7. integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk,
8. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych,
9. prowadzenie współpracy międzynarodowej.

3. Sposoby realizacji zadań:
1. prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczestników,
2. prowadzenie klubów i świetlic dla dzieci i młodzieży,
3. prowadzenie klubu integracji środowiskowej,
4. prowadzenie zajęć integracyjnych z osobami niepełnosprawnymi,
5. pozyskiwanie i współpraca z wolontariuszami,
6. organizowanie imprez masowych, prelekcji, wystaw, konkursów, przeglądów i prezentacji dorobku placówki,
7. uczestnictwo w konkursach, przeglądach, olimpiadach na wszystkich poziomach,
8. organizowanie półkolonii, wycieczek, rajdów, imprez rekreacyjnych i zajęć prozdrowotnych,
9. prowadzenie międzynarodowej wymiany młodzieży,
10. prowadzenie zajęć przyrodniczych i ekologicznych,
11. organizowanie kursów, szkoleń, seminariów i konferencji,
12. prowadzenie badań środowiskowych,
13. realizacja innych projektów dla dzieci i młodzieży we współpracy ze szkołami, radami osiedla lub organizacjami pozarządowymi.

4. Formy współpracy:
1. informacja o ofercie edukacyjnej i wychowawczej, wymiana doświadczeń
z zakresu prowadzonej działalności,
2. spotkania integracyjne,
3. realizacja wspólnych projektów,
4. bezpośrednie zaangażowanie wymienionych partnerów społecznych w kształtowanie oferty placówki.

5. CZP nr 1 współpracuje z:
1. rodzicami wychowanków i mieszkańcami miasta,
2. placówkami oświatowymi i innymi instytucjami,
3. radami osiedli,
4. wyższymi uczelniami,
5. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
6. policją,
7. organizacjami pozarządowymi i wyznaniowymi,
8. Leśnictwem Miejskim – Łódź,
9. Parkiem Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich.

Rozdział III
Organy placówki

§3

1. Organami placówki są:
1. dyrektor placówki,
2. rada pedagogiczna,
3. rada rodziców
4. rada placówki – jeśli została utworzona.

2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością placówki i zapewnia właściwą organizację pracy zgodną z potrzebami uczestników zajęć oraz lokalnego środowiska.

3. Do kompetencji dyrektora CZP nr 1 należy:
1. reprezentowanie placówki na zewnątrz,
2. wykonywanie czynności zwykłego zarządu mieniem będącym w posiadaniu placówki,
3. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki,
4. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
5. realizacja uchwał rady pedagogicznej,
6. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówce,
7. powierzanie funkcji wicedyrektora i innych funkcji kierowniczych wymagających kwalifikacji pedagogicznych po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej i akceptacji organu prowadzącego,
8. organizacja i prowadzenie posiedzeń rady pedagogicznej,
9. przedstawianie radzie pedagogicznej i organowi prowadzącemu co najmniej dwa razy do roku ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
10. wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami i niezwłoczne powiadamianie o tym organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
11. określanie szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień wicedyrektora, kierowników oraz pozostałych pracowników,
12. przyznawanie nagród dyrektora dla nauczycieli i innych pracowników,
13. występowanie z wnioskami o odznaczenia i nagrody dla nauczycieli i innych pracowników po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych,
14. wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom.

4. W CZP nr 1 działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki.
5. W skład rady pedagogicznej wchodzą nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor placówki.
6. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego.
7. Do kompetencji rady pedagogicznej w szczególności należy:
1. opiniowanie projektu organizacji placówki,
2. zatwierdzanie planów pracy placówki na dany rok szkolny,
3. opiniowanie projektu planu finansowego placówki,
4. występowanie z wnioskiem o wprowadzenie zmian w niniejszym statucie,
5. opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród i odznaczeń,
6. zatwierdzanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
7. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów.
8. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały w trybie głosowania w obecności połowy jej członków zwykłą większością głosów.
9. Sprawy dotyczące nauczycieli, uczestników zajęć i ich rodziców, będące przedmiotem rady, objęte są tajemnicą służbową.
10. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem CZP nr 1.
11. Kompetencje i zasady działania rady rodziców i rady placówki określają przepisy ustawy o systemie oświaty.

Rozdział IV
Organizacja i pracownicy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1

§ 4

1. CZP nr 1 prowadzi działalność w okresie całego roku kalendarzowego, ze szczególnym nasileniem zajęć:
1. w godzinach popołudniowych,
2. w czasie ferii, wakacji, dni wolnych od nauki w szkole,
3. w CZP nr 1 organizowane są zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne,
4. stałą formę zajęć tworzy się dla co najmniej 12 uczestników, w uzasadnionych przypadkach, wynikających ze specyfiki pracy danego koła, bazy dydaktycznej placówki, wymogów metodycznych lub szczególnych wymogów bhp, dyrektor placówki może obniżyć liczbę uczestników za zgodą organu prowadzącego.

2. W Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 istnieją filie, działy i pracownie:
1. filia nr 1- Ogród Jordanowski,
2. filia nr 2- Ośrodek Edukacji Ekologicznej „W Lesie Łagiewnickim”,
3. dział artystyczny,
4. dział wychowawczy,
5. pracownia imprez i projektów,
6. pracownia naukowo - sportowa
7. pracownie utworzone w ramach działów w zależności od potrzeb i możliwości finansowych, przy co najmniej 5 formach zajęć stałych z danej dziedziny.

3. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny placówki.

§ 5

1. W Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 zatrudnieni są:
1. nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni,
2. specjaliści nie będący pracownikami pedagogicznymi,
3. pracownicy administracji i obsługi.

2. Pracownik Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 może być oddelegowany do realizacji zadań poza obiekty będące w administracji CZP nr 1 na teren szkół, placówek, innych instytucji oraz do lokalnych środowisk wychowawczych.
3. Pracownicy mają obowiązek realizowania ustawowych oraz statutowych celów i zadań placówki, odpowiadają też za jakość i wyniki swojej pracy.
4. Działalność CZP nr 1 może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy, zasady korzystania ze świadczeń wolontariuszy określają odrębne przepisy.

§ 6

1. W placówce, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, tworzy się stanowiska kierownicze:
1. wicedyrektora,
2. kierowników filii,
3. kierowników działów,
4. kierowników pracowni,
5. głównego księgowego,
6. kierownika administracyjno-gospodarczego.

Rozdział V
Zasady rekrutacji i udziału dzieci i młodzieży w zajęciach organizowanych przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 oraz warunki pobytu zapewniające wychowankom bezpieczeństwo, ich prawa i obowiązki

§7

1. W zajęciach w CZP nr 1 mogą uczestniczyć dzieci, młodzież i dorośli.
2. W CZP nr 1 prowadzone są zajęcia bezpłatne.

§ 8

1. CZP nr 1 posiada własny program profilaktyki.
2. Dzieci i młodzież, która uczestniczy w zajęciach, znajduje się pod stałą opieką nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników CZP nr 1.
3. Na terenie obiektów administrowanych przez CZP nr 1 obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i stosowania środków zmieniających świadomość.
4. Uczestnicy zajęć są zapoznawani z zasadami bhp oraz regulaminami poszczególnych pracowni i są zobowiązani do ich przestrzegania.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa:
1. osoby, które biorą udział w zajęciach i korzystają z urządzeń CZP nr 1 są rejestrowane,
2. wejście oraz korytarze w siedzibie CZP nr 1 są monitorowane przez system kamer, na strychach zainstalowane są czujniki przeciwpożarowe,
3. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „W Lesie Łagiewnickim” jest zainstalowany elektroniczny system czujników wykrywających zagrożenie pożarowe, sprzężony ze stacją monitoringu straży pożarnej,
4. obiekty administrowane przez CZP nr 1 są monitorowane po ich zamknięciu przez wyspecjalizowane firmy.

§ 9

1. Podstawowa rekrutacja na dany rok szkolny do form stałych (kół i grup zainteresowań) odbywa się do 20 września. Do tego czasu zajęcia mają charakter otwarty.
2. szczegółowe zasady rekrutacji regulowane są regulaminem pn. „Zasady rekrutacji uczestników zajęć w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1” .

§ 10

1. Prawa i obowiązki uczestnika.
Uczestnik ma prawo do:
1. korzystania z pełnej oferty programowej CZP nr 1,
2. otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach,
3. składania wniosków i propozycji dotyczących funkcjonowania placówki,
4. wnoszenia skarg do dyrektora CZP nr 1 w sprawach dotyczących funkcjonowania placówki,
5. rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach .
6. opieki wychowawczej ze strony wszystkich pracowników,
7. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
8. ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej,
9. swobody wyrażania myśli i przekonań - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
10. rozwijania zainteresowań, uzdolnień i talentów w formach organizowanych przez placówkę,
11. korzystania z pomieszczeń placówki, sprzętu, środków dydaktycznych.

Uczestnik ma obowiązek:
1. zachowywać się zgodnie z zasadami kultury i współżycia społecznego,
2. przestrzegać regulaminów obowiązujących w CZP nr 1,
3. dbać o porządek i ład na terenie CZP nr 1,
4. w przypadku zniszczenia mienia naprawić wyrządzoną szkodę lub pokryć straty finansowe,
5. przestrzegać zasad bhp
2. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw dziecka:
1. W wypadku naruszenia praw dziecka, uczestnik, rodzic lub prawny opiekun może złożyć skargę pisemną lub ustną do dyrektora w ciągu trzech dni od momentu naruszenia praw.
2. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu siedmiu dni, w sytuacjach wymagających postępowania wyjaśniającego termin może ulec wydłużeniu do 21 dni, o wynikach powiadamia zainteresowanych w ciągu siedmiu dni.
3. Od decyzji dyrektora przysługuje prawo złożenia odwołania do rady pedagogicznej, która rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.

3. Rodzaje nagród i kar stosowanych w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1.
1. Nagrody w CZP nr 1:
a) pochwała na forum grupy,
b) list gratulacyjny,
c) nagroda rzeczowa,
d) finansowanie udziału w imprezie kulturalnej.
2. Uczestnik może być ukarany za:
a) nieprzestrzeganie regulaminu,
b) celowe zniszczenie sprzętu w placówce,
c) nadużycie zaufania pracowników CZP nr 1 i kolegów,
d) nieprzestrzeganie zasad kultury słownej.
3. Kary w CZP nr 1:
a) upomnienie udzielone przez prowadzącego grupę,
b) upomnienie lub nagana udzielone przez dyrektora placówki,
c) upomnienie lub nagana udzielona publicznie przez dyrektora placówki w obecności uczestników,
d) na podstawie uchwały rady pedagogicznej zawieszenie w prawach uczestnika z powiadomieniem macierzystej szkoły,
e) wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż pół roku) jeśli uczestnik uzyska poręczenie rady rodziców lub rady pedagogicznej,
f) dyrektor ma obowiązek powiadomienia rodziców lub prawnych opiekunów niepełnoletniego uczestnika o zastosowaniu wobec niego kary statutowej,
g) od kary nałożonej przez dyrektora przysługuje prawo złożenia odwołania do rady pedagogicznej w ciągu 7 dni od pisemnego powiadomienia o nałożonej karze, rada pedagogiczna rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.

Rada pedagogiczna może podjąć decyzję o skreśleniu z listy uczestnika na wniosek prowadzącego zajęcia, w przypadku rażącego naruszenia statutu lub obowiązujących regulaminów oraz zasad bhp.

Rozdział VI
Finanse placówki

§ 11

1. Placówka jest jednostką budżetową Miasta Łodzi
2. Podstawowym źródłem finansowania placówki jest dotacja z budżetu Miasta Łodzi oraz dochody własne.
3. Źródłem dochodów własnych mogą być:
1. darowizny,
2. dotacje celowe,
3. dochody z wynajmu pomieszczeń.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 12

1. Placówka może realizować inne zadania oświatowo-wychowawcze zlecone przez organ prowadzący.
2. Zmiany w niniejszym statucie mogą być wprowadzone zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
3. W sprawach nie uregulowanych statutem stosuje się ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2005r. Nr 52 poz. 467) oraz inne obowiązujące przepisy.


Koncepcja pracy

Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 w Łodzi
na lata 2017 - 2022

Charakterystyka placówki
Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 jest placówką oświatowo – wychowawczą, powołaną w 1999 roku przez Radę Miasta Łodzi w drodze połączenia Młodzieżowego Domu Kultury Łódź-Bałuty, Ogrodu Jordanowskiego oraz Ośrodka Edukacji i Kultury Ekologicznej. Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 jest jednostką budżetową, co oznacza, że placówka jest utrzymywana przez Miasto. CZP 1 prowadzi działalność nieodpłatną.

  Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 prowadzi działalność w czterech obiektach:
 • „Emdeku na Zawiszy”, mieszczącym się przy ul. Zawiszy 39, który jest główną siedzibą placówki;
 • Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Łanowej 14 b, Filii nr 1;
 • Ośrodku Edukacji Ekologicznej przy ul. Wycieczkowej 107, Filii nr 2.
 • Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda, 91 – 416, ul. Pomorska 16 a, W placówce pracują nauczyciele oraz instruktorzy (specjaliści) prowadzący bezpośrednie działania z dziećmi i młodzieżą lub na ich rzecz. Ponadto CZP 1 zatrudnia pracowników administracji i obsługi, którzy są niezbędni do właściwej działalności placówki. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi przyznaje liczbę etatów dla placówki na każdy kolejny rok szkolny, natomiast budżet na dany rok kalendarzowy. Placówka jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Placówek Wychowania Pozaszkolnego oraz Miejscem Odkrywania Talentów nadanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przy CZP 1, na rzecz dzieci i młodzieży, działa Stowarzyszenie Rada Rodziców przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, której celem jest wspieranie działalności placówki.

  Wizja i misja placówki

  Misja
  Naszą misją jest rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, tworzenie pozytywnych wzorców zachowań obywatelskich poprzez organizację czasu wolnego, animację działań integracyjnych wśród społeczności lokalnej oraz zapobieganie patologiom społecznym.
  ,,Pomóżmy dzieciom,by każdy stał się tym, kim stać się może”.
  Janusz Korczak

  Wyróżnia nas szeroka oferta, przyjazne warunki pracy, niewielkie grupy w których pracujemy, profesjonalna i pełna zapału kadra oraz otwartość na każdego wychowanka. Dajemy możliwość ,,równego startu" i równych szans dzieciom i młodzieży. Jesteśmy po to, by w czasie wolnym od nauki w szkole, organizować dla dzieci i młodzieży stałe zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w zakresie działalności artystycznej, rekreacyjnej i sportowej oraz cykliczne imprezy kulturalne. Wspieramy rodzinę i szkołę w edukacji i wychowaniu. Współpracujemy ze wszystkimi dla których istotne są sprawy kultury. Stwarzamy możliwości wszechstronnego rozwoju osobowości, wrażliwości i kreatywności, zainteresowań, uzdolnień i umiejętności, przygotowując świadomych odbiorców kultury.

  Dokumenty wspierające koncepcję:

 • Plan nadzoru pedagogicznego;
 • Arkusz organizacyjny;
 • Plan pracy placówki;
 • Program wychowawczy i profilaktyczny;
 • Statut CZP 1.


  Akty prawne

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.60),
 • Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1010).
 • Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm. ),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 poz. 1658)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. z 2017 poz. 1628);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 52, poz. 466).  Obszary rozwoju
  Jakość to sposób myślenia,który powoduje, że stosuje się
  i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań

  E. Deming

  Jakość działań edukacyjnych proponowanych przez CZP 1 dzieciom i młodzieży to wszystko co najlepsze - obecnie i w przyszłości. To nieuchronność i potrzeba zmian oraz konieczność ustawicznego doskonalenia podejmowanych działań i kształtowania coraz lepszych ku temu warunków. Realizacja założonych celów wymaga współdziałania wszystkich podmiotów związanych z placówką, a planowanie pożądanych zmian powinno opierać się na obiektywnej i systematycznej diagnozie jej funkcjonowania oraz analizie uzyskiwanych efektów.

  Ideą przewodnią naszych działań jest właśnie jakość; w naszej opinii oznacza ona:

 • Zaangażowanie całej społeczności placówki w realizację wspólnych celów;
 • Dążenie przez wszystkie zainteresowane podmioty do utrwalenia wspólnie przyjętych wartości;
 • Wspólne planowanie, podejmowanie decyzji i pracę zespołową;
 • Odpowiednią strukturę organizacyjną i procedury funkcjonowania placówki;
 • Program pracy placówki, uwzględniający potrzeby, oczekiwania i możliwości wychowanków;
 • Możliwości kadrowe, bazowe i finansowe placówki;
 • Programy profilaktyczne;
 • Maksymalnie i efektywne wykorzystanie czasu zajęć w grupach;
 • Doskonalenie i rozwój zawodowy kadry stosowny do edukacyjnych i organizacyjnych potrzeb placówki oraz stabilność kadry;
 • Wysoki stopień zaangażowania i pomoc rodziców;
 • Otwartość na współpracę z innymi placówkami oświatowymi i środowiskiem lokalnym;
 • Promowanie własnych działań i ich efektów;
 • Wykorzystanie dorobku innych placówek do doskonalenia własnych działań;
 • Aktywne i konkretne wspieranie placówki przez władze oświatowe i samorządowe;
 • Rozbudowę i modernizację bazy oraz wyposażenia placówki.


  a) kształcenie

 • Ujawnianie i rozwijanie talentów, uzdolnień, zainteresowań i umiejętności;
 • Wpływ na pozytywny rozwój osobowości oraz przygotowanie uczestników do życia społecznego;
 • Wychowanie miłośników, entuzjastów, propagatorów sztuki - aktywnych uczestników i twórców życia kulturalnego;
 • Poszukiwanie, realizowanie i upowszechnianie form wychowania dla demokracji;
 • Szeroko pojęta edukacja kulturalna;
 • Dbałość o prawidłowy rozwój i podnoszenie sprawności fizycznej uczestników;
 • Pogłębianie i poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin, szczególnie wykraczającej poza programy szkolne;
 • Realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno - wychowawczych;
 • Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych;
 • Tworzenie wzorców i kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego i zdrowego spędzania czasu wolnego;
 • Poznawanie i kształtowanie właściwego stosunku do środowiska naturalnego;
 • Tworzenie atmosfery do wychowania uczestników w duchu korczakowskiej myśli pedagogicznej w poczuciu zaufania, bezpieczeństwa i partnerstwa;
 • Kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur;
 • Rozwijanie swej działalności w sposób umożliwiający stałe wzbogacanie jej form, zasięgu i skuteczności;
 • Zapewnienie dzieciom i młodzieży, możliwości czynnego udziału w wartościowych artystycznie, społecznie i wychowawczo różnorodnych formach działalności placówki.  CZP 1 jest idealnym miejscem, gdzie można nauczyć się wprowadzania innowacji i przełamywać stereotypy. Staramy się zatem dzielić się z innymi swoim dorobkiem i bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Dlatego organizujemy dla nauczycieli innych placówek warsztaty twórcze i zajęcia dla dzieci.

  b) wychowanie
  ,,Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”.
  Janusz Korczak

  Program wychowawczy CZP 1 opiera się na założeniu, iż obowiązkiem placówki i każdego nauczyciela jest stymulowanie rozwoju wychowanka w pożądanym kierunku, a także wspieranie rodziców w dążeniu do zapewnienia młodemu człowiekowi warunków do wszechstronnego rozwoju. Do jego realizacji służyć będą przede wszystkim zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, artystyczne, rekreacyjne i sportowe, jak również udział w imprezach oraz projektach z udziałem środowiska lokalnego. Jednym z najważniejszych jego zadań będzie tworzenie klimatu dla poszanowania rodziny, ojczyzny i działania w taki sposób, aby wychowankowie uczyli się dostrzegać innych i rozumieli potrzebę odpowiedzialności za społeczność, której są uczestnikami. Pamiętamy również o potrzebie ciągłego doskonalenia pracy wychowawczej, która wynika z zasady dobrowolności pojmowanej jako swoboda wyboru.Wyzwaniem w obecnych czasach staje się coraz częściej rozbudzanie potrzeb i ukierunkowanie zainteresowań, zwłaszcza że nasza placówka ma spełniać ważne zadania w zakresie edukacji, wychowania i opieki oraz upowszechniania kultury. Dzieci i młodzież wymagają wyjątkowej zachęty - oferty zaspokajającej ich potrzeby, która byłaby atrakcyjną, alternatywną propozycją dla niepożądanych zachowań i form spędzania wolnego czasu. Ideą naszej placówki jest tworzenie atmosfery do korczakowskiego wychowywania uczestników w poczuciu zaufania, bezpieczeństwa i partnerstwa oraz integrowanie niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Dążymy do tego, by nasze działania uczyły wrażliwości i inspirowały do twórczego myślenia, budziły zainteresowania, rozwijały pasje i uzdolnienia, bo "wychowywać oznacza wyzwalać i dodawać energii, usuwać wpływy zagrażające naturalnemu i spontanicznemu rozwojowi". Organizujemy różnorodne formy prezentacji dorobku i osiągnięć dzieci i młodzieży, promujemy dziecięcą i młodzieżową twórczość artystyczną i przygotowujemy do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

  c) działalność imprezowa

  Jest tworzona w oparciu o tradycję, zapotrzebowanie środowiska, potrzeby prezentacji grup twórczych, a także kalendarz imprez ogólnopolskich i miejskich, jako jego uzupełnienie i wzbogacenie. Roczny plan imprez to projekt ramowy, z którego wyrastają plany imprez miesięczne wzbogacone o nowe, dobre pomysły - efekty działań artystycznych grup lub ważne głosy środowiska. W planach miesięcznych, uwzględniamy efekty nowo realizowanych projektów artystycznych czy sportowych. Działalność imprezową organizujemy tak, by miała największy zasięg, najlepszą promocję, by informacja docierała do najszerszego kręgu potencjalnych odbiorców. Terminy imprez muszą być koordynowane z innymi istotnymi imprezami w mieście. Współpraca nauczycieli w CZP 1 jest zaplanowana i wynika m.in. z następujących zadań: wspólna praca pracowni i zespołów, organizacja imprez, udział w konkursach. Bogata działalność animacyjna wymaga współpracy wielu osób o różnych kompetencjach. Dobra współpraca i zaangażowanie nauczycieli w realizację projektów sprawia, że placówka jest dobrze postrzegana w środowisku lokalnym, dobrze oceniana jest jakość merytoryczna imprez oraz sprawność organizacyjna CZP 1. Ważną formą współpracy nauczycieli, ale także pracowników niepedagogicznych, są wspólne przedsięwzięcia artystyczne łączące ze sobą różne dziedziny sztuki. Współpracujący w zakresie działań interdyscyplinarnych pracownicy wspólnie ustalają cel, formę i treść koncertów jubileuszowych, przedsięwzięć artystycznych, koncertów i spektakli upamiętniających ważne wydarzenia, jubileuszowe itp. Inną formą współpracy nauczycieli jest praca w grupach powoływanych do wykonania określonego zadania tj.: ewaluacja, organizacja imprez, wyjazdy, projekty i wymiany zagraniczne.

  e) Współpraca z Radą Rodziców

  Niezwykle ważna jest dla nas bardzo dobra współpraca z rodzicami - społecznikami. Ich kontakt z placówką nie może ograniczać się do odprowadzania dzieci na zajęcia. Wspólnie z nauczycielami wspieramy rodziców w procesie wychowania dzieci, na bieżąco reagujemy na potrzeby dzieci i rodziców. Rodzice są aktywnymi uczestnikami życia naszego domu kultury, uczestniczą w imprezach, pomagają w realizacji działań CZP 1jak również wspomagają placówkę (również finansowo) oraz mają wpływ na modyfikację koncepcji naszej pracy.

  f) Promocja placówki - działania propagujące działalność CZP 1 w środowisku lokalnym

 • Doskonalenie strony internetowej;
 • Realizacja programu imprez, przygotowanie i realizacja projektów edukacyjnych;
 • Systematyczna współpraca z dziennikarzami prasy, radia, TV, Internetu w zakresie rekrutacji i reklamy działań placówki;
 • Prezentacja efektów pracy na forum placówki i w środowisku;
 • Działalność charytatywna;
 • Współpraca z rodzicami;
 • Przykładanie dużej wagi do właściwej prezentacji placówki, jej oferty oraz osiągnięć artystycznych i sportowych;
 • Systematyczna współpraca z organizacjami i instytucjami funkcjonującymi w środowisku lokalnym;
 • Prowadzenie strony placówki na internetowym portalu społecznościowym FACEBOOK;
 • Przygotowanie wydawnictw - folderów reklamowych i płyt CD i DVD;
 • Okazjonalne kartki z życzeniami świątecznymi;
 • Prowadzenie bezpośredniej akcji promocyjnej z okazji nowego roku szkolnego.


  g) Zarządzanie i organizacja

 • Polityka kadrowa pozwalająca skupić wokół placówki pedagogów - pasjonatów o wysokich kwalifikacjach;
 • Organizacja form doskonalenia zawodowego;
 • Wzbogacanie bazy placówki;
 • Właściwe zarządzanie finansami placówki, właściwe negocjowanie umówi ich egzekwowanie.
 • Aktywne włączenie pracowników administracyjnych w szeroko rozumiany proces wychowawczy realizowany w placówce;
 • Dobrze przygotowany, uwzględniający wychowanka i jego potrzeby oraz zgodny z literą prawa tygodniowy rozkład zajęć oraz plan imprez.
 • Bezpieczeństwo uczestników.


  Ewaluacja
  Ewaluacja zaproponowanej koncepcji odbywać się będzie na podstawie:

 • Analizy wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego;
 • Ewaluacji wewnętrznych;
 • Opinii wychowanków, rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.do góry