INFORMUJEMY, ŻE OD 1 CZERWCA 2020 r.

wznawiamy zajęcia w naszej

PLACÓWCE


UCZESTNICY ZOBOWIAZANI SĄ DO WYPEŁNIENIA I DOSTARCZENIA DEKLARACJI ORAZ DO PRZESTRZEGANIA PROCEDUR

»| DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO |«
»| DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO |«

Procedury obowiązujące w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby

Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374) - Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1133) -Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567).

I Cele procedury
Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny na terenie Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

II Kogo dotyczy procedura (zakres procedury)
Niniejsza procedura dotyczy:
-wszystkich pracowników CZP1 świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19,
- rodziców, prawnych opiekunów,
-uczestników zajęć.

III Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówki
1.Dyrektor wyznacza pracowników, którzy w trakcie pandemii świadczą pracę w normalnym trybie – tj. na terenie zakładu pracy.
2.Pracownicy przychodzą do pracy rotacyjnie, aby uniknąć spotkania większej liczby osób w miejscu pracy.
3.Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo uczestników zajęć, pozostałych pracowników i własne oraz higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.
4.Na terenie placówki, nauczyciele prowadzący zakrywają nos i usta w miarę możliwości, natomiast dla uczestników zajęć i pozostałych pracowników nie jest to obligatoryjne.
5.Pracownicy przychodzą do pracy w wyznaczone przez dyrektora dni i godziny, zgodnie z grafikiem przygotowanym przez kierownika danej filii lub działu.
6. Grafik ogłaszany jest raz w tygodniu, w każdy piątek na kolejny tydzień pracy i podany do wiadomości pracowników.
7.Osoby wskazane przez dyrektora pełnią dyżury przy recepcji, odbierają dziecko od rodzica w drzwiach wejściowych budynku, jeżeli zachodzi potrzeba, pomagają w szatni i zaprowadzają do sali zajęć.
8.Pracownicy i uczestnicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności itp., nie są wpuszczani na teren placówki.
9.Pracownicy pracujący danego dnia ze sobą zachowują odstęp minimum 1,5 metra od siebie.
10.Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie placówki do minimum. Na teren CZP1 nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu przebywania na terenie placówki. Dopuszcza się w szczególnych, uzasadnionych przypadkach przebywanie osób trzecich z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe), za wyjątkiem sal pobytu uczestników i toalet.

IV Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy

1.W trakcie wykonywania pracy każdy pracownik powinien korzystać ze środków ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek ochronnych, maseczek lub przyłbic, adekwatnych do powierzonych zajęć.
2.Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki zostają wyrzucone do specjalnego pojemnika, a przyłbice i maseczki zdezynfekowane przez użytkownika.
3.Przed przystąpieniem do pracy oraz po jej zakończeniu pracownicy zobowiązani są do umycia i zdezynfekowania rąk oraz do ich regularnego mycia w ciągu dnia.
4.Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk.
5.Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu we wszystkich łazienkach.
6.Nauczyciele i inni pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki min. 1,5 m.

V Organizacja opieki i zajęć w placówce
1. Jedna grupa uczestników powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy w ciągu dnia, w miarę możliwości, przyporządkowani są ci sami nauczyciele i instruktorzy.
2. Nie obowiązuje przydział do grup sprzed okresu pandemii. Przydział do grupy jest zależny od warunków określonych w wytycznych - nie ma odwołania od dokonanego przydziału.
3. W grupie może przebywać do 12 uczestników– w zależności od wielkości sali – 1 osoba na maksimum 4 metry kwadratowe.
4. Z sal zostały usunięte lub zabezpieczone folią przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować lub uprać np. dywany, pluszowe zabawki, puzzle, książki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
5. Uczestnik zajęć nie może przynosić z sobą do placówki i zabierać z placówki żadnych zabawek.
6.Na zajęcia na zewnątrz budynku, na terenie placówki grupy uczestników wychodzą w wyznaczonych godzinach, aby w szatni nie stykali się ze sobą uczestnicy z różnych grup.
7.Nauczyciele przypisani do grup przebywają z uczestnikami na wyznaczonym dla grupy terenie.
8.Nie ma możliwości zostawiania wózków, fotelików samochodowych i innych sprzętów przyniesionych z domu.
9. Kontakt rodziców z nauczycielami odbywa się drogą elektroniczną lub telefonicznie.
10. Pełnoletni uczestnicy zajęć podlegają tym samym zasadom bezpieczeństwa.

VI Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na dyrektorze
Dyrektor:
1.Odpowiedzialny jest za wdrożenie procedury, zapoznanie z nią pracowników, uczestników zajęć i rodziców.
2.Zatwierdza grafik pracy na terenie placówki w czasie pandemii, zaproponowany przez kierowników.
3.Wyznacza pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
4.Wyznacza osobę odpowiedzialną za umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu procedury na wypadek zagrożenia COVID – 19 i numerów telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno – epidemiologicznej w Łodzi.
5.Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników zgodnie z powierzonymi im obowiązkami.
6.Ustala zasady komunikacji z rodzicami dotyczące bezpieczeństwa dzieci w placówce.
7.Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u uczestnika zajęć, pracownika.
8.Współpracuje ze służbami sanitarnymi.
9.Zapewnia taką organizację, która ogranicza stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczestników zajęć.

VII Obowiązki i odpowiedzialność spoczywające na nauczycielach i instruktorach
Nauczyciele i instruktorzy:
1.Odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników od momentu przyprowadzenia do sali do chwili odebrania przez rodziców lub osobę upoważnioną.
2.Wyjaśniają uczestnikom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
3.Nie organizują żadnych wyjść, spacerów, wycieczek poza teren placówki.
4.Wietrzą salę, w której organizują zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzą zajęcia ruchowe w ciągu dnia przy otwartych oknach.
5.Zwracają uwagę, aby uczestnicy często myli ręce.
6.Organizują pokaz właściwego mycia i dezynfekcji rąk.
7.Zgłaszają rodzicom telefonicznie niepokojące objawy u uczestnika oraz obligują rodzica do natychmiastowego odebrania uczestnika z placówki.
8.Nauczyciele i instruktorzy zachowują dystans społeczny w każdej przestrzeni placówki min. 1,5 m.

VIII Obowiązki i odpowiedzialność spoczywające na rodzicach
Rodzice:
1.Przyprowadzają lub wydają zgodę na przyjście do placówki dziecku zdrowemu, bez objawów sugerujących jakąkolwiek chorobę.
2.W przypadku młodszych uczestników, przyprowadzają i odbierają dziecko osobiście, w przypadkach uzasadnionych, może to uczynić osoba przez nich pisemnie upoważniona. Przyprowadzają i odbierają dziecko wyłącznie osoby zdrowe.
3.Wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała uczestnika przy wejściu oraz w czasie pobytu w placówce w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
4.W obecności oczekującego przy wejściu rodzica następuje pomiar temperatury u przyprowadzanego uczestnika. W wypadku temperatury wyższej niż 37,0 stopni Celsjusza uczestnik nie zostaje przyjęty do placówki.
5.Przyprowadzając i odbierając dzieci rodzice są obowiązani zachować dystans społeczny min. 2 metry w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców. 6. Wyposażają swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
7.Na życzenie i odpowiedzialność rodzica dziecko może nosić maseczkę podczas pobytu w placówce.
8.Niezwłocznie informują placówkę w sytuacji objęcia rodziny kwarantanną/izolacją.
9.Nie posyłają uczestnika do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Dziecko pozostaje wraz z domownikami w domu oraz stosuje się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
10.Nie pozwalają uczestnikowi zajęć zabierać do placówki żadnych zabawek.
11.Regularnie przypominają uczestnikom o podstawowych zasadach higieny. Podkreślają, że powinni unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
12.Uczulają dziecko na reagowanie na polecenia, nakazy i zakazy nauczyciela wynikające ze stosowania reżimu sanitarnego.
13. Rodzice mogą się kontaktować z nauczycielami i instruktorami pełniącymi opiekę w danym dniu wyłącznie telefonicznie lub elektronicznie.
14. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
15.Rodzice nie mogą korzystać z toalet na terenie placówki.

IX Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na pracownikach obsługi, administracji, nauczycielach i instruktorach oddelegowanych do czynności pomocniczych
1.Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.
2.Regularnie, po każdych zajęciach, dezynfekują przedmioty i sprzęty w salach. Stosują się do wytycznych zawartych w instrukcji dezynfekcji sprzętów.
3.Zwracają uwagę, aby uczestnicy zajęć często i regularnie myli ręce.
4.Przygotowują wyznaczone przez dyrektora pomieszczenie przeznaczone do izolowania osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe.
5.Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów.
6.Pracują w rękawiczkach.
7.W przypadku konieczności chwilowego zastąpienia nauczyciela lub instruktora prowadzącego, dozorują bezpieczeństwo uczestników zajęć zachowując od nich dystans społeczny.
8.Wszyscy pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki min. 1,5 m.

X Przyprowadzanie i odbieranie uczestników zajęć

1.Rodzice, opiekunowie i osoby trzecie nie są wpuszczani do placówki dalej niż do wejścia głównego.
2.Uczestnik zajęć nie może wnosić do placówki zabawek ani żadnych innych przedmiotów.
3.Pracownik wyznaczony do odbierania uczestników zajęć od rodziców oraz mierzenia temperatury dba o to, by uczestnicy zachowali właściwą odległość między sobą.
4.W przypadku stwierdzenia u uczestnika podwyższonej temperatury, i/lub innych objawów chorobowych, przez pracownika odbierającego, pracownik nie wpuszcza uczestnika zajęć, pozostawia go osobie przyprowadzającej i informuje dyrektora lub kierownika filii o zaistniałej sytuacji. W przypadku zabrania uczestnika zajęć z placówki rodzic zobowiązany jest do przekazania Dyrektorowi informacji zwrotnej dotyczącej zdrowia uczestnika po konsultacji lekarskiej.
5. Odbieranie uczestnika zajęć następuje po podaniu jego imienia i nazwiska przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej pracownikowi przy głównych drzwiach do budynku.
6.W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury, i/lub innych objawów chorobowych u uczestnika, który przychodzi do placówki samodzielnie, niezwłocznie powiadamiani są rodzice lub opiekunowie, a uczestnik umieszczony w izolatce.
7.Uczestnik zajęć rozbiera i ubiera się w szatni samodzielnie lub z pomocą pracownika placówki.

XI Zasady wyjścia na teren filii nr 1, 2, i 3
1. CZP1 nie będzie organizowało wyjść, spacerów i wycieczek poza teren placówki.
2.Na wyznaczonym terenie może przebywać jednocześnie jedna grupa, przy czym opiekunowie dozorują, aby uczestnicy zajęć z poszczególnych grup nie kontaktowali się ze sobą.

XII Szczegółowe zasady dezynfekcji sal i sprzętów
1.Wszystkie sprzęty sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, zgodnie z wytycznymi GIS.
2.Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji dostępnego w placówce.
6.Codzienna dezynfekcja sal obejmuje mycie podłogi, mycie i dezynfekcja stolików, krzeseł, powierzchni dotykowych, przedmiotów.

XIII Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.
1. W placówce wyznaczone zostały pomieszczenia do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenia te zostały zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbice, fartuchy ochronne oraz płyn do dezynfekcji rąk.
2.W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u uczestnika zajęć (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, wymioty, biegunka, nieswoista wysypka na skórze, zapalenie spojówek) uczestnik zajęć jest niezwłocznie izolowany od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
3. O zaistniałym przypadku niezwłocznie są informowani rodzice lub opiekunowie dziecka oraz dyrektor placówki.
4. W przypadku ignorowania prośby o odbiór uczestnika podejrzanego o zarażenie, dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie policję, sąd rodzinny oraz stację sanitarno - epidemiologiczną.
5. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczestników z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
6. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza uczestników do innej, pustej sali, a sala, w której przebywał uczestnik z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja stolików, krzeseł, powierzchni dotykowych, przedmiotów).
7. Uczestnik w izolacji przebywa pod opieką pracownika, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną lub przyłbicę, fartuch ochronny i rękawiczki.
8. Rodzice izolowanego uczestnika, odbierają go z placówki przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
9. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do placówki kolejnych uczestników.
10. Jeżeli w placówce przebywają inni uczestnicy, dyrektor powiadamia rodziców, by jak najszybciej odebrali ich z placówki.
11. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na recepcji i w sekretariacie CZP1) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.
12. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje o tym dyrektora lub osobę wyznaczoną – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID 19 jest niezwłocznie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane.
15. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych uczestników czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID 19.
16. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
17. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

XIV Przepisy końcowe
1.Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi od dnia 21 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.
2.Wszyscy, których ta procedura dotyczy zobowiązani są do bezwzględnego jej przestrzegania i stosowania.
3.Procedury mogą ulec aktualizacji w sytuacji zmian aktów prawnych.

»| Procedury do pobrania |«

PIERWSZY KONCERT ONLINE W TVi

Artysta zagra dla Was w STUDIU TELEWIZYJNYM Telewizji Internetowej TVi
OGLĄDAJ NA WWW.TVI.DOMKULTURY.COM.PL

Z A P R A S Z A M Y !

cz 1 MUZYKA FILMOWA

FASHION DEBIUT


Dzień MAMY  A.D. 2020
1 ŁÓDZKA ORKIESTRA GITAROWA

GRA DLA MAM

DZIEŃ MAMY A.D. 2020TVi EDUKACJA
TVi E D U K A C J A


CYKL WARSZTATÓW GITAROWYCH

Gramy na gitarze znane tematy muzyki filmowej
(na 5 głosową ORKIESTRĘ GITAROWĄ i UKULELE)„KOLORY”
WARSZTATY PLASTYCZNE - „KOLORY”

Renata Ćwiek PRACOWNIA "KOLOR"

„FAME” w TVi mimo pandemi tńczy razem
W TVi „FAME” mimo pandemii tńczy razem

kwiecień 2020 r.

Orkiestra gra mimo wszystko
1 ŁÓDZKA ORKIESTRA GITAROWA

gra mimo wszystko zobacz jak się to skończyło

„KATAR”
„KATAR” Jan Brzechwa

uczestnicy teatru „LUSTRO”

KORONA W MASECZCE
„Korona w maseczce”
ANNA CYMMERMAN - śpiew
Janusz Kwiatosiński - remix, aranżacja, realizacja

muzyka: Stanisław Moniuszko
słowa: Piotr M. Cieński
Teledysk - produkacja TVi

Muzyka Filmowa
CYKL WARSZTATÓW GITAROWYCH
VACCINE  - THE MOST IMPORTANT INVENTION
VACCINE - THE MOST IMPORTANT INVENTION
ACH CO ZA CZAS DLA WSZYSTKICH NAS
ZADANIE TEATRALNE
POKAZ POWSTAWANIA MONOTYPII
POKAZ POWSTAWANIA MONOTYPII
Gimnastyka dla seniora 60 +
ZAJĘCIA RUCHOWE
KUCHENNE EWOLUCJE  MARTY
CYKL PORAD KULINARNYCH - PROSTE PRZEPISY
Ważna informacja dotycząca konkursu

SZTUKA – ZWIERCIADŁO ŻYCIA
Renesans i barok europejski

Znamy już terminy egzaminów w szkołach podstawowych. Pragniemy odnieść się do ustaleń, które napłynęły z Ministerstwa Edukacji Narodowej i mają wpływ na nasze decyzje.
Jakkolwiek sytuacja nadal jest trudna, to bardzo pragniemy powracać, choćby częściowo, do normalnego trybu życia. Nie chcemy poddawać się zniechęceniu – nauka i zainteresowania naszych dzieci są dla nas priorytetem.

Komisja konkursu SZTUKA – ZWIERCIADŁO ŻYCIA postanowiła kontynuować konkurs, choć w innej formie. Zmiany te wynikają oczywiście z sytuacji.

Ustaliliśmy, że nie będzie II etapu konkursu, choć w aneksie przesyłamy Państwu rozwiązany test, który był przewidziany przy normalnym toku trwania konkursu. Proponujemy, aby Państwo tylko przeanalizowali go wraz z uczniami. Test ten może stanowić materiał na przyszły rok.
Jednocześnie zaznaczamy, że uczniowie wytypowani w tym roku szkolnym mogą bez weryfikacji przystąpić do konkursu w roku szkolnym 2020/2021 bez względu czy będą w tym roku brali udział, czy też nie, czy zostaną laureatami, czy takiego tytułu im nie nadamy. Jeżeli wśród tych uczniów będą tegoroczni ósmoklasiści, a wyrażą ochotę na udział w konkursie, będąc już w I klasie liceum, także otrzymają naszą aprobatę.

Ponieważ egzaminy ustne są niemożliwe, ustalamy, że laureatów wytypujemy tylko na podstawie opracowanego tematu własnego. Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z regulaminem, temat własny nie musi być związany z epokami wskazanymi w tytule konkursu.
Pragniemy, aby praca własna ucznia została napisana w formie wypracowania z uwzględnieniem bibliografii, która przy ocenie będzie bardzo ważna.

W razie wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Lucyna Urbańska seligia@poczta.onet.pl 607 286 610
Dorota Stobiecka stobiecka.dorota@gmail.com 509 402 044

Do końca maja należy przesłać informację o uczestnictwie w III etapie na adres mailowy: kontakt@czp1.elodz.edu.pl
Na ten sam adres mailowy należy przesłać wypracowanie do 9 czerwca 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 czerwca 2020 r. i zostanie ogłoszone na stronie internetowej Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 www.domkultury.com.pl.
Informacja o wynikach zostanie przesłana także do szkół.
Zaświadczenia i dyplomy prześlemy na adres szkół zaraz po rozstrzygnięciu konkursu.

Pragnęlibyśmy bardzo, aby nasz konkurs zakończył się uroczystością i rozdaniem nagród.
Z przyczyn oczywistych nie możemy obecnie podać daty uroczystości, a nawet zagwarantować, że się ona odbędzie. Jeżeli będzie to tylko od nas zależne, uczynimy wszystko, aby uroczystość doszła do skutku. W zależności od rozwoju sytuacji nagrody prześlemy, albo rozdamy osobiście.

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w II etapie konkursu

SZTUKA – ZWIERCIADŁEM ŻYCIA.

Naszym zwierciadłem życia jest także aktywność, wbrew przeciwnościom losu.
Pozdrawiamy serdecznie i życzymy cierpliwości, nadziei i zdrowia

Organizatorki:
Katarzyna Janus
Dorota Stobiecka
Lucyna Urbańska


Ważna informacja dotycząca konkursu

Kultury starożytne – kolebką zjednoczonej Europy

Znamy już terminy egzaminów w szkołach podstawowych.
Pragniemy odnieść się do ustaleń, które napłynęły z Ministerstwa Edukacji Narodowej i mają wpływ na nasze decyzje.
Jakkolwiek sytuacja nadal jest trudna, to bardzo pragniemy powracać, choćby częściowo, do normalnego trybu życia. Nie chcemy poddawać się zniechęceniu – nauka i zainteresowania naszych dzieci są dla nas priorytetem.

Komisja konkursu Kultury starożytne – kolebką zjednoczonej Europy postanowiła:

  1. Wszyscy uczniowie mają pełne prawo do tytułu finalisty tegorocznej edycji konkursu.
  2. Wszyscy uczniowie, którzy nie zechcą brać udziału w III etapie konkursu otrzymają dyplomy i zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty.
  3. Uczniowie, którzy zdecydują się na wzięcie udziału w III etapie zobowiązani są do przesłania prezentacji tematu własnego. Szczegóły zamieszczamy poniżej.

Zmiany regulaminu wynikają oczywiście z sytuacji. Pragniemy zakończyć konkurs w innej formie.
Ponieważ egzaminy ustne są niemożliwe, ustalamy, że laureatów wytypujemy tylko na podstawie opracowanego tematu własnego.
Temat własny powinien być przygotowany w formie Powerpoint lub w PDF.
Przypominamy, że istotnym elementem dobrze przygotowanego tematu jest dobór lektur i poprawnie przygotowany konspekt – należy to koniecznie uwzględnić w prezentacji.

Do końca maja należy przesłać informację o uczestnictwie w III etapie na adres mailowy: kontakt@czp1.elodz.edu.pl
Na ten sam adres mailowy należy przesłać prezentację z tematem własnym do 5 czerwca 2020 r.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Lucyna Urbańska seligia@poczta.onet.pl 607 286 610
Dorota Stobiecka stobiecka.dorota@gmail.com 509 402 044

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 czerwca 2020 r. i zostanie ogłoszone na stronie internetowej Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 www.domkultury.com.pl.
Informacja o wynikach zostanie przesłana także do szkół.
Zaświadczenia i dyplomy prześlemy na adres szkół zaraz po rozstrzygnięciu konkursu.

Pragnęlibyśmy bardzo, aby nasz konkurs zakończył się uroczystością i rozdaniem nagród.
Z przyczyn oczywistych nie możemy obecnie podać daty uroczystości, a nawet zagwarantować, że się ona odbędzie. Jeżeli będzie to tylko od nas zależne, uczynimy wszystko, aby uroczystość doszła do skutku. W zależności od rozwoju sytuacji nagrody prześlemy, albo rozdamy osobiście

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w III etapie konkursu

KULTURY STAROŻYTNE – KOLEBKĄ ZJEDNOCZONEJ EUROPY.

Jednoczmy się.
Pozdrawiamy serdecznie i życzymy cierpliwości, nadziei i zdrowia

Organizatorki:
Katarzyna Janus
Dorota Stobiecka
Lucyna Urbańska1 ŁÓDZKA ORKIESTRA GITAROWA GRA DLA MAM MUZYKA FILMOWA
Quartett Nr. 13 Bb major Op. 130 100-LECIE URODZIN JANA PAWŁA II
V Symfonia C-moll op. 67 „TREN – OFIAROM HIROSZIMY
TAJEMNICE DWORU W BYSZEWACH MISSA SOLEMNIS D-dur op. 123
REQUIEM DLA POZOSTAŁYCH STABAT MATER - Giovanni Battista Pergolesi
„KORONA W MASECZCE” - Łódź szyje dla medyków IV Symfonia B-dur op. 60
TANGERINE DREAM KRZYSZTOF PENDERECKI
KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY cz. 7 Moonlight Sonata Op.27 No.2 Mov.1,2,3
1 ŁÓDZKA ORKIESTRA GITAROWA Koncert w FILHARMONII ŁÓDZKIEJ na zakończenie Roku Chopinowskiego III Symfonia Es-dur op. 55 „Eroica”
WŁADYSŁAW JARECKI finalista programu The Voice Senior Uwertura „Egmont” op. 84
Argentico TANGO Psychodelico II Symfonia D-dur op.36
JEAN-MICHEL JARRE KONCERT KARNAWAŁOWY
Dla Elizy Śladami kultury polskiej na Białorusi
KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY cz 6. I Symfonia C-dur op. 21
KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK PADA ŚNIEG
BOŻE NARODZENIE W SUPERMARKECIE ZAPROŚMY SIEBIE NA ŚWIĘTA
BABA CHANEL TEN ZEGAR STARY
© 2010-2020 CZP1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39, tel. 42 6550600
NIE LUBISZ SIĘ NUDZIĆ? ... PRZYJDŹ DO NAS! | ZAJĘCIA ODWOŁANE |


WYSZUKIWARKA - wpisz czego szukasz na naszej stronie
Loading

  NOWOŚCI    TVi TVi
TELEWIZJA TVi INTERNETOWA
TVi   DOSTĘPNA na:  WWW, Androidzie, ISO i Smart Tv !!!

NOWOŚCI TVi:
» 1 ŁÓDZKA ORKIESTRA GITAROWA GRA DLA MAM
» MUZYKA FILMOWA
» Kwartet nr. 13 BEETHOVEN
» 100-LECIE URODZIN JANA PAWŁA II
» V Symfonia BEETHOVEN
» „TREN – OFIAROM HIROSZIMY" K. Penderecki
» TAJEMNICE DWORU W BYSZEWACH
» MISSA SOLEMNIS BEETHOVEN
» REQUIEM DLA POZOSTAŁYCH
» STABAT MATER - Giovanni Battista Pergolesi
» „KORONA W MASECZCE”
» IV Symfonia BEETHOVEN
» TANGERINE DREAM
» KRZYSZTOF PENDERECKI
» ANNA JEREMUS-LEWANDOWSKA
» Moonlight Sonata BEETHOVEN
» 1 ŁÓDZKA ORKIESTRA GITAROWA Koncert w FILHARMONII
» III Symfonia BEETHOVEN
» WŁADYSŁAW JARECKI
» Uwertura „Egmont” BEETHOVEN
» Argentico TANGO Psychodelico
» II Symfonia BEETHOVEN
» JEAN-MICHEL JARRE
» KONCERT KARNAWAŁOWY
» Dla Elizy
» Śladami kultury polskiej na Białorusi
» MIECZYSŁAW GAJOS
» I Symfonia BEETHOVEN
» ORFFA - KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK
» PADA ŚNIEG - KLIP
» BOŻE NARODZENIE W SUPERMARKECIE - SPEKTAKL
» ZAPROŚMY SIEBIE NA ŚWIĘTA - KLIP
» BABA CHANEL - SPEKTAKL
» klip - TEN ZEGAR STARY
» CHÓR ŻYDOWSKI „CLIL”
» Chóry Moniuszce
» „WIELKIE PODRÓŻE MAŁEGO PRZEDSZKOLAKA”
» „WESELE U PANA MONIUSZKI”
» I Kwartet smyczkowy d-moll
» PRZĄŚNICZKA XXI w - KLIP
» CHÓR NAUCZYCIELSKI
» MONIUSZKO I DOZ
» NAGRODY PREZYDENTA 2019
» A. CYMMERMAN, J. MALANOWSKI
» STANISŁAW MONIUSZKO „PARIA”
» KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ
» „FLIS” - Opera w wersji koncertowej
» SYMFONIA ŚWIĘTOKRZYSKA
» WOJCIECH KAROLAK - KONCERT
» MONIKA KUSZYŃSKA Z ZESPOŁEM
» MĘSKI PUNKT WIDZENIA - szanty
» KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY cz 5
» Folkowe Inspiracje 2019
» MONIUSZKO I GITARA
» „STRASZNY DWÓR” - Stanisław Moniuszko
» VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS KEYBOARDOWY
» KONCERT Z OKAZJI 35 LECIE ORFFA
» „HALKA” - Stanisław Moniuszko
» KONCERT ZESPOŁU „S B B”
» KONCERT ZESPOŁU „VINYL”
» STANISŁAW MONIUSZKO „Śpiewnik domowy”
» FASHION DEBIUT 2019
» GALA ART.TELE.DISC. 2019
» OPUS - MIKROGRANTY
» FLAMENCO
» Wspólnie śpiewamy pieśni patriotyczne
» 11. LETNIA AKADEMIA JAZZU
» „KONCERT NA BIS” 1 ŁÓDZKA ORKIESTRA GITAROWA
» KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY » CZYTA SIĘ
» Mój Akordeon
» Krystyna Prońko, Fabryka Wełny
» KONCERT WAKACYJNY ORFFA 2018
» KONCERT Z OKAZJI XV LECIA 1 ŁÓDZKIEJ ORKIESTRY GITAROWEJ
» Kacper Andrzejewski, Olga Fidrysiak, Big Band Fabryka Wełny
» „GRAJ GITARO GRAJ”
» „Podróż w stylu retro”
» TEATR "LUSTRO"
» GALA FINAŁOWA ART.TELE.DISC 2018
» PIOSENKA NIEJEDNO MA IMIĘ
» SWINGUJĄCE WALENTYNKI
» JESIEŃ ŻYCIA? WIOSNA MOŻLIWOŚCI!
» „DZIADEK DO ORZECHÓW”
» KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY część 3 « KRZYSZTOF RACZYŃSKI
» JERZY RYBIŃSKI « Klub Nauczyciela
» J.Haydn - Symfonia g-moll « POLISH CAMERATA
» KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY część 2 « ROZMOWA O ZNAKACH
» LETNIA AKADEMIA JAZZU
» „DUCHY I LUDZIE” - horror
» „CZAROWNICA Z SZAFY NA SZCZOTKI”
» „ALICJA WKRAINIE CZARÓW”
» KONCERT WAKACYJNY » ORFFA
» WERNISAŻ WYSTAWY MONOTYPII
ELŻBIETA ŁACINA
» "MUZYCZNA NIEPOWAGA" koncert
1 ŁÓDZKIEJ ORKIESTRY GITAROWEJ
» KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY część 1 « Łódzki Szlak Kobiet»
» WYMIANY MIĘDZYNARODOWE MŁODZIEŻY
» FASHION DEBIUT 2017
» ART.TELE.DISC. ŁÓDŹ 2017
» 8 MARCA w CZP 1
» „SEN NOCY LETNIEJ”
» „NASZE KLIPY KOLĘDOWE”
» FLAŁERSI - UNPLUGGED
» EL - MUZYKA
» Andrzej Garczarek » koncert
» RECITAL FORTEPIANOWY W. NAWRATA
» „BIGIEL NA MŁYNARSKIEJ”
» STYLOWY KONCERY
» GALA TANECZNA - 10 LAT "FAME"
» FASHION DEBIUT 2016
» JAN SEBASTIAN BACH
KOMPOZYTOR WSZECHCZASÓW
» „MARZENKI” 2016
» "MOJA PIAF"
» SCENA KAMERALNA vol. 3
» Wywiady z nauczycielami CZP 1
(SIEDLISKO KULTURY)

» GIGANCI GITARY
» Koncert Wakacyjny - ORFFA
» Wykład - Sztuka Starożytna