Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych ...Wiem, czuję, czytam.

Rozpoczynamy nowy cykl programowy pod nazwą WIEM CZUJĘ CZYTAM.
Co tydzień we wtorek będziemy publikowali fragmenty książek czytane przez różne osóby
Osoby, których wysłuchacie same wybrały opisane historie, żeby się z Wami nimi podzielić.

Czytanie daje siłę, czytanie wspiera w trudniejszych czasach, czytanie nie pozwala być samotnym. Jeśli przeczytałeś/przeczytałaś właśnie opowieść, którą chcesz polecić, możesz to zrobić w telewizji internetowej TVi.                                      Zgłoś się, przyjdź i przeczytaj.

Na pewno będzie sensacyjnie, przygodowo, fantastycznie a może też lirycznie.
Gwarantujemy różnorodność lekturową. Obserwuj TVi i szykuj się do czytania.
WIESZ i CZUJESZ, BO CZYTASZ.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICZENIA W NASZYCH ZAJĘCIACH:
INSTRUMENTY KLAWISZOWE GITARA | UKULELE ŚPIEW FOTOGRAFIA ZAJĘCIA PLASTYCZNE | HISTORIA SZTUKI JĘZYK ANGIELSKI TANIEC TEATR 1 KLUB EMDECZEK | MARZENIA | KLUB ZDRÓWKO | KORONKA I HAFT "ARACHNE" | ELFY   

UCZESTNICY ZOBOWIAZANI SĄ DO WYPEŁNIENIA I DOSTARCZENIA DEKLARACJI
ORAZ DO PRZESTRZEGANIA PROCEDUR

»| DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO |«
»| DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO |«
»| Karta zgłoszenia do pracowni - CZP 1 uczestnika niepełnoletniego |«
»| Karta zgłoszenia do pracowni - CZP 1 uczestnika pełnoletniego |«

Procedury obowiązujące w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi
na wypadek zagrożenia COVID-19
w zakresie zasad zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby


Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374) - Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1133) -Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567).

I Cele procedury

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny na terenie Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

II Kogo dotyczy procedura (zakres procedury)

Niniejsza procedura dotyczy:
- wszystkich pracowników CZP 1 świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19,
- rodziców, prawnych opiekunów,
- uczestników zajęć.

III Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówki

1. Dyrektor wyznacza pracowników, którzy w trakcie pandemii świadczą pracę w normalnym trybie – tj. na terenie zakładu pracy.
2. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo uczestników zajęć, pozostałych pracowników i własne oraz higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.
3. Pracownicy i uczestnicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności itp., nie są wpuszczani na teren placówki.
4. Pracownicy pracujący danego dnia ze sobą zachowują odstęp minimum 1,5 metra od siebie.
5. Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie placówki do minimum. Na teren CZP1 nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu przebywania na terenie placówki. Dopuszcza się w szczególnych, uzasadnionych przypadkach przebywanie osób trzecich z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe), za wyjątkiem sal pobytu uczestników i toalet.

IV Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy

1. W trakcie wykonywania pracy każdy pracownik powinien korzystać ze środków ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek ochronnych, maseczek lub przyłbic, adekwatnych do powierzonych zajęć.
2. Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki zostają wyrzucone do specjalnego pojemnika, a przyłbice i maseczki zdezynfekowane przez użytkownika.
3. Przed przystąpieniem do pracy oraz po jej zakończeniu pracownicy zobowiązani są do umycia i zdezynfekowania rąk oraz do ich regularnego mycia w ciągu dnia.
4. Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk.
5. Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu we wszystkich łazienkach.
6. Nauczyciele i inni pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki min. 1,5 m.

V Organizacja opieki i zajęć w placówce

1. Jedna grupa uczestników powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy w ciągu dnia, w miarę możliwości, przyporządkowani są ci sami nauczyciele i instruktorzy.
2. Z sal zostały usunięte lub zabezpieczone folią przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować lub uprać np. dywany, pluszowe zabawki, puzzle, książki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować. .
3. Uczestnik zajęć nie może przynosić z sobą do placówki i zabierać z placówki żadnych zabawek.
4. Kontakt rodziców z nauczycielami odbywa się drogą elektroniczną lub telefonicznie.
5. Pełnoletni uczestnicy zajęć podlegają tym samym zasadom bezpieczeństwa.

VI Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na dyrektorze

Dyrektor:
1. Odpowiedzialny jest za wdrożenie procedury, zapoznanie z nią pracowników, uczestników zajęć i rodziców.
2. Wyznacza pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
3. Wyznacza osobę odpowiedzialną za umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu procedury na wypadek zagrożenia COVID – 19 i numerów telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno – epidemiologicznej w Łodzi.
4. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników zgodnie z powierzonymi im obowiązkami.
5. Ustala zasady komunikacji z rodzicami dotyczące bezpieczeństwa dzieci w placówce.
6. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u uczestnika zajęć, pracownika.
7. Współpracuje ze służbami sanitarnymi.
8. Zapewnia taką organizację, która ogranicza stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczestników zajęć.

VII Obowiązki i odpowiedzialność spoczywające na nauczycielach i instruktorach

Nauczyciele i instruktorzy:
1. Odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników od momentu przyprowadzenia do sali do chwili odebrania przez rodziców lub osobę upoważnioną.
2. Wyjaśniają uczestnikom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
3. Wietrzą salę, w której organizują zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzą zajęcia ruchowe w ciągu dnia przy otwartych oknach.
4. Zwracają uwagę, aby uczestnicy często myli ręce.
5. Organizują pokaz właściwego mycia i dezynfekcji rąk.
6. Zgłaszają rodzicom telefonicznie niepokojące objawy u uczestnika oraz obligują rodzica do natychmiastowego odebrania uczestnika z placówki.
7. Nauczyciele i instruktorzy zachowują dystans społeczny w każdej przestrzeni placówki min. 1,5 m.

VIII Obowiązki i odpowiedzialność spoczywające na rodzicach

Rodzice:
1. Przyprowadzają lub wydają zgodę na przyjście do placówki dziecku zdrowemu, bez objawów sugerujących jakąkolwiek chorobę.
2. W przypadku młodszych uczestników, przyprowadzają i odbierają dziecko osobiście, w przypadkach uzasadnionych, może to uczynić osoba przez nich pisemnie upoważniona. Przyprowadzają i odbierają dziecko wyłącznie osoby zdrowe.
3. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała uczestnika przy wejściu oraz w czasie pobytu w placówce w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
4. Przyprowadzając i odbierając dzieci rodzice są obowiązani zachować dystans społeczny min. 1,5 metra w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców.
5. Na życzenie i odpowiedzialność rodzica dziecko może nosić maseczkę podczas pobytu w placówce.
6. Niezwłocznie informują placówkę w sytuacji objęcia rodziny kwarantanną/izolacją.
7. Nie posyłają uczestnika do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Dziecko pozostaje wraz z domownikami w domu oraz stosuje się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
8. Nie pozwalają uczestnikowi zajęć zabierać do placówki żadnych zabawek.
9. Regularnie przypominają uczestnikom o podstawowych zasadach higieny. Podkreślają, że powinni unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
10. Uczulają dziecko na reagowanie na polecenia, nakazy i zakazy nauczyciela wynikające ze stosowania reżimu sanitarnego.
11. W razie konieczności konsultacji rodzice starają się kontaktować z nauczycielami i instruktorami drogą elektroniczną lub telefonicznie.
12. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.


IX Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na pracownikach obsługi, administracji, nauczycielach i instruktorach oddelegowanych do czynności pomocniczych

1. Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.
2. Regularnie, po każdych zajęciach, dezynfekują przedmioty i sprzęty w salach.
3. Zwracają uwagę, aby uczestnicy zajęć często i regularnie myli ręce.
4. Przygotowują wyznaczone przez dyrektora pomieszczenie przeznaczone do izolowania osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe.
5. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów.
6. W przypadku konieczności chwilowego zastąpienia nauczyciela lub instruktora prowadzącego, dozorują bezpieczeństwo uczestników zajęć zachowując od nich dystans społeczny.
7. Wszyscy pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki min. 1,5 m.

X Przyprowadzanie i odbieranie uczestników zajęć

1.Rodzice, opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej placówki, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m.
c) dystansu od pracowników placówki min. 1,5 m.
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli: stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
2. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
3.Uczestnik zajęć nie może wnosić do placówki zabawek
4.W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury, lub innych objawów chorobowych u uczestnika pracownik informuje rodzica/opiekuna o konieczności zabrania dziecka a uczestnik umieszczony zostaje w izolatce. Informuje dyrektora lub kierownika filii o zaistniałej sytuacji. W przypadku zabrania uczestnika zajęć z placówki rodzic zobowiązany jest do przekazania Dyrektorowi informacji zwrotnej dotyczącej zdrowia uczestnika po konsultacji lekarskiej.

XI Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1.Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczestnicy, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
2. W salach świetlicowych środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela/instruktora.
3. Wszystkie sprzęty do sprzątania oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, zgodnie z wytycznymi GIS.
4.Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji dostępnego w placówce.
5.Codzienna dezynfekcja sal obejmuje mycie podłogi, mycie i dezynfekcja stolików, krzeseł, powierzchni dotykowych, przedmiotów.

XII Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.

1. W placówce wyznaczone zostały pomieszczenia do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenia te zostały zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbice, fartuchy ochronne oraz płyn do dezynfekcji rąk.
2.W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u uczestnika zajęć (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, wymioty, biegunka, nieswoista wysypka na skórze, zapalenie spojówek) uczestnik zajęć jest niezwłocznie izolowany od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
3. O zaistniałym przypadku niezwłocznie są informowani rodzice lub opiekunowie dziecka oraz dyrektor placówki.
4. W przypadku ignorowania prośby o odbiór uczestnika podejrzanego o zarażenie, dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie policję, sąd rodzinny oraz stację sanitarno - epidemiologiczną.
5. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczestników z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. 6. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza uczestników do innej, pustej sali, a sala, w której przebywał uczestnik z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja stolików, krzeseł, powierzchni dotykowych, przedmiotów).
7. Uczestnik w izolacji przebywa pod opieką pracownika, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną lub przyłbicę, fartuch ochronny i rękawiczki.
8. Rodzice izolowanego uczestnika, odbierają go z placówki przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki. 9. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
10. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na recepcji i w sekretariacie CZP1) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.
11. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje o tym dyrektora lub osobę wyznaczoną – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
12. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID19 jest niezwłocznie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
13. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane.
14. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych uczestników czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID19.
15. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
16. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

XIII Przepisy końcowe

1.Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi od dnia 1 wrzesnia 2020 r. do czasu ich odwołania.
2.Wszyscy, których ta procedura dotyczy zobowiązani są do bezwzględnego jej przestrzegania i stosowania.
3.Procedury mogą ulec aktualizacji w sytuacji zmian aktów prawnych.


»| Procedury do pobrania |«1 >>> ZAPRASZAMY NA KOLEJNE Biegi POPULARNE ZAWODY NA ORIENTACJĘ   Kompas  21 LISTOPAD 2020 r.    NIE BÓJ SIĘ KOMPASU, CHODŹ Z NAMI DO LASU! <<<    1

UKULELE Nowość GITARA KLUB ELFÓW
JOGA FOTO
Krzysztof Cugowski LIGHT MOVE FESTIVAL 2020
NaVi feat. Grzegorz Wilk - koncert on-line „MISTRZ AKORDEONU ELEKTRONICZNEGO – KRZYSZTOF RACZYŃSKI”
SBB KONCERT NA PLANIE FILMOWYM PANNY Z WILKA
Otwarcie drugiej strefy rekreacyjno-rehabilitacyjnej dla Seniorów MACIEJ TUBIS
DUDA MONIKA BORZYM
IZA POŁOŃSKA z zespołem - koncert on-line EWA DEMARCZYK
TOMASZ DĄBROWSKI I ISTNIENIA POSZCZEGÓLNE - koncert on-line NATALIA GROSIAK „PROSTO”- koncert on-line
O.N.E. QUINTET - koncert on-line LOUIS SCLAVIS QUARTET - koncert on-line
ŁUKASZ OJDANA SOLO - koncert on-line EMIL MISZK & THE SONIC SYNDICATE - koncert on-line
WOJTCZAK/PIOTROWICZ „PLASTIC POETRY” - koncert on-line KRZYSZTOF RACZYŃSKI - AKORDEON ELEKTRONICZNY - koncert on-line
VIII Symfonia F-dur op. 98 Koncert Chóru Filharmonii Łódzkiej - koncert on-line
VIII Symfonia F-dur op. 98 PETTER ELDH & KOMA SAXO - koncert on-line
KONCERT FINAŁOWY INTL JAZZ PLATFORM – KONCERT UCZESTNIKÓW - koncert on-line Immortal Onion - koncert on-line
EVE RISSER - koncert on-line TIE BREAK - koncert on-line
BALTIC NEOPOLIS ORCHESTRA - koncert on-line LOMBARD - koncert on-line
PIERWSZY SIERPNIA - DZIEŃ KRWAWY „Warszawo ma - w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego”
IZABELLA ŻEBROWSKA TOMASZ BAGIŃSKI
MENUET G-DUR Wo 0 10 nr.2 TRAILER - Dziewczyny Latają Wysoko
FILHARMONIA ŁÓDZKA IM. ARTURA RUBINSTEINA LESZEK MOŻDŻER W DIALOGU Z MUZYKĄ KLASYCZNĄ
VII Symfonia A-moll op. 92 POCZĄTEK
 WIRTUALNY SPACER PO WYSTAWIE CZEKOLADA BOSKI NAPÓJ #HOT16CHALLENGE2
1 ŁÓDZKA ORKIESTRA GITAROWA
GRA DLA TATY Violin Concerto D major op. 61
„LOKOMOTYWA” GLOBAL VIRTUAL CHOIR „Amazing Grace”
FRANCUSKIE RENDEZ-VOUS KLAUS SCHULZE
1 ŁÓDZKA ORKIESTRA GITAROWA GRA DLA MAM MUZYKA FILMOWA
Quartett Nr. 13 Bb major Op. 130 100-LECIE URODZIN JANA PAWŁA II
V Symfonia C-moll op. 67 „TREN – OFIAROM HIROSZIMY
TAJEMNICE DWORU W BYSZEWACH MISSA SOLEMNIS D-dur op. 123
REQUIEM DLA POZOSTAŁYCH STABAT MATER - Giovanni Battista Pergolesi
„KORONA W MASECZCE” - Łódź szyje dla medyków IV Symfonia B-dur op. 60
TANGERINE DREAM KRZYSZTOF PENDERECKI
KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY cz. 7 Moonlight Sonata Op.27 No.2 Mov.1,2,3
1 ŁÓDZKA ORKIESTRA GITAROWA Koncert w FILHARMONII ŁÓDZKIEJ na zakończenie Roku Chopinowskiego III Symfonia Es-dur op. 55 „Eroica”
WŁADYSŁAW JARECKI finalista programu The Voice Senior Uwertura „Egmont” op. 84
Argentico TANGO Psychodelico II Symfonia D-dur op.36
JEAN-MICHEL JARRE KONCERT KARNAWAŁOWY
Dla Elizy Śladami kultury polskiej na Białorusi
KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY cz 6. I Symfonia C-dur op. 21
KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK PADA ŚNIEG
BOŻE NARODZENIE W SUPERMARKECIE ZAPROŚMY SIEBIE NA ŚWIĘTA
BABA CHANEL TEN ZEGAR STARY
© 2010-2020 CZP1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39, tel. 42 6550600
NIE LUBISZ SIĘ NUDZIĆ? ... PRZYJDŹ DO NAS! | ZAJĘCIA ODWOŁANE |


WYSZUKIWARKA - wpisz czego szukasz na naszej stronie
Loading

  NOWOŚCI    TVi TVi
TELEWIZJA TVi INTERNETOWA
TVi   DOSTĘPNA na:  WWW, Androidzie, ISO i Smart Tv !!!

NOWOŚCI TVi:
» Krzysztof Cugowski
» LIGHT MOVE FESTIVAL 2020
» NaVi feat. Grzegorz Wilk
» K. RACZYŃSKI MUZYKA FRANCUSKA
» 50-LECIE SBB
» KONCERT NA PLANIE FILMOWYM 'PANNY Z WILKA'
» Otwarcie strefy rekreacyjno-rehabilitacyjnej
» MACIEJ TUBIS
» IZA POŁOŃSKA
» EWA DEMARCZYK
» KRZYSZTOF RACZYŃSKI
» Koncert Chóru Filharmonii Łódzkiej
» VIII Symfonia BEETHOVEN
» 13 Letnia Akademia Jazzu
» BALTIC NEOPOLIS ORCHESTRA
» LOMBARD - Koncert On-line
» PIERWSZY SIERPNIA - DZIEŃ KRWAWY
» Warszawo ma Koncert On-line
» I. ŻEBROWSKA Koncert On-line
» TOMASZ BAGIŃSKI
» MENUET G BEETHOVENI
» TRAILER - Dziewczyny Latają Wysoko
» FILHARMONIA ŁÓDZKA on-line
» LESZEK MOŻDŻER - W DIALOGU Z MUZYKĄ KLASYCZNĄ
» VII Symfonia BEETHOVEN
» POCZĄTEK - Mikołaj & Szymon
» WIRTUALNY SPACER PO WYSTAWIE CZEKOLADA BOSKI NAPÓJ
» #HOT16CHALLENGE2
» DLA TATY
» Violin Concerto D BEETHOVEN
» „LOKOMOTYWA”
» GLOBAL VIRTUAL CHOIR „Amazing Grace”
» FRANCUSKIE RENDEZ-VOUS
» VI Symfonia BEETHOVEN
» KLAUS SCHULZE
» 1 ŁÓDZKA ORKIESTRA GITAROWA GRA DLA MAM
» MUZYKA FILMOWA
» Kwartet nr. 13 BEETHOVEN
» 100-LECIE URODZIN JANA PAWŁA II
» V Symfonia BEETHOVEN
» „TREN – OFIAROM HIROSZIMY" K. Penderecki
» TAJEMNICE DWORU W BYSZEWACH
» MISSA SOLEMNIS BEETHOVEN
» REQUIEM DLA POZOSTAŁYCH
» STABAT MATER - Giovanni Battista Pergolesi
» „KORONA W MASECZCE”
» IV Symfonia BEETHOVEN
» TANGERINE DREAM
» KRZYSZTOF PENDERECKI
» ANNA JEREMUS-LEWANDOWSKA
» Moonlight Sonata BEETHOVEN
» 1 ŁÓDZKA ORKIESTRA GITAROWA Koncert w FILHARMONII
» III Symfonia BEETHOVEN
» WŁADYSŁAW JARECKI
» Uwertura „Egmont” BEETHOVEN
» Argentico TANGO Psychodelico
» II Symfonia BEETHOVEN
» JEAN-MICHEL JARRE
» KONCERT KARNAWAŁOWY
» Dla Elizy
» Śladami kultury polskiej na Białorusi
» MIECZYSŁAW GAJOS
» I Symfonia BEETHOVEN
» ORFFA - KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK
» PADA ŚNIEG - KLIP
» BOŻE NARODZENIE W SUPERMARKECIE - SPEKTAKL
» ZAPROŚMY SIEBIE NA ŚWIĘTA - KLIP
» BABA CHANEL - SPEKTAKL
» klip - TEN ZEGAR STARY
» CHÓR ŻYDOWSKI „CLIL”
» Chóry Moniuszce
» „WIELKIE PODRÓŻE MAŁEGO PRZEDSZKOLAKA”
» „WESELE U PANA MONIUSZKI”
» I Kwartet smyczkowy d-moll
» PRZĄŚNICZKA XXI w - KLIP
» CHÓR NAUCZYCIELSKI
» MONIUSZKO I DOZ
» NAGRODY PREZYDENTA 2019
» A. CYMMERMAN, J. MALANOWSKI
» STANISŁAW MONIUSZKO „PARIA”
» KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ
» „FLIS” - Opera w wersji koncertowej
» SYMFONIA ŚWIĘTOKRZYSKA
» WOJCIECH KAROLAK - KONCERT
» MONIKA KUSZYŃSKA Z ZESPOŁEM
» MĘSKI PUNKT WIDZENIA - szanty
» KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY cz 5
» Folkowe Inspiracje 2019
» MONIUSZKO I GITARA
» „STRASZNY DWÓR” - Stanisław Moniuszko
» VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS KEYBOARDOWY
» KONCERT Z OKAZJI 35 LECIE ORFFA
» „HALKA” - Stanisław Moniuszko
» KONCERT ZESPOŁU „S B B”
» KONCERT ZESPOŁU „VINYL”
» STANISŁAW MONIUSZKO „Śpiewnik domowy”
» FASHION DEBIUT 2019
» GALA ART.TELE.DISC. 2019
» OPUS - MIKROGRANTY
» FLAMENCO
» Wspólnie śpiewamy pieśni patriotyczne
» 11. LETNIA AKADEMIA JAZZU
» „KONCERT NA BIS” 1 ŁÓDZKA ORKIESTRA GITAROWA
» KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY » CZYTA SIĘ
» Mój Akordeon
» Krystyna Prońko, Fabryka Wełny
» KONCERT WAKACYJNY ORFFA 2018
» KONCERT Z OKAZJI XV LECIA 1 ŁÓDZKIEJ ORKIESTRY GITAROWEJ
» Kacper Andrzejewski, Olga Fidrysiak, Big Band Fabryka Wełny
» „GRAJ GITARO GRAJ”
» „Podróż w stylu retro”
» TEATR "LUSTRO"
» GALA FINAŁOWA ART.TELE.DISC 2018
» PIOSENKA NIEJEDNO MA IMIĘ
» SWINGUJĄCE WALENTYNKI
» JESIEŃ ŻYCIA? WIOSNA MOŻLIWOŚCI!
» „DZIADEK DO ORZECHÓW”
» KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY część 3 « KRZYSZTOF RACZYŃSKI
» JERZY RYBIŃSKI « Klub Nauczyciela
» J.Haydn - Symfonia g-moll « POLISH CAMERATA
» KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY część 2 « ROZMOWA O ZNAKACH
» LETNIA AKADEMIA JAZZU
» „DUCHY I LUDZIE” - horror
» „CZAROWNICA Z SZAFY NA SZCZOTKI”
» „ALICJA WKRAINIE CZARÓW”
» KONCERT WAKACYJNY » ORFFA
» WERNISAŻ WYSTAWY MONOTYPII
ELŻBIETA ŁACINA
» "MUZYCZNA NIEPOWAGA" koncert
1 ŁÓDZKIEJ ORKIESTRY GITAROWEJ
» KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY część 1 « Łódzki Szlak Kobiet»
» WYMIANY MIĘDZYNARODOWE MŁODZIEŻY
» FASHION DEBIUT 2017
» ART.TELE.DISC. ŁÓDŹ 2017
» 8 MARCA w CZP 1
» „SEN NOCY LETNIEJ”
» „NASZE KLIPY KOLĘDOWE”
» FLAŁERSI - UNPLUGGED
» EL - MUZYKA
» Andrzej Garczarek » koncert
» RECITAL FORTEPIANOWY W. NAWRATA
» „BIGIEL NA MŁYNARSKIEJ”
» STYLOWY KONCERY
» GALA TANECZNA - 10 LAT "FAME"
» FASHION DEBIUT 2016
» JAN SEBASTIAN BACH
KOMPOZYTOR WSZECHCZASÓW
» „MARZENKI” 2016
» "MOJA PIAF"
» SCENA KAMERALNA vol. 3
» Wywiady z nauczycielami CZP 1
(SIEDLISKO KULTURY)

» GIGANCI GITARY
» Koncert Wakacyjny - ORFFA
» Wykład - Sztuka Starożytna