Wiem, czuję, czytam.

Nowy cykl programowy TVi pod nazwą WIEM CZUJĘ CZYTAM.
Co tydzień we wtorek publikujemy fragmenty książek czytane przez różne osoby
Osoby, których wysłuchacie same wybrały opisane historie, żeby się z Wami nimi podzielić.

Czytanie daje siłę, czytanie wspiera w trudniejszych czasach, czytanie nie pozwala być samotnym. Jeśli przeczytałeś/przeczytałaś właśnie opowieść, którą chcesz polecić, możesz to zrobić w telewizji internetowej TVi.                                      Zgłoś się, przyjdź i przeczytaj.

Na pewno będzie sensacyjnie, przygodowo, fantastycznie a może też lirycznie.
Gwarantujemy różnorodność lekturową. Obserwuj TVi i szykuj się do czytania.
WIESZ i CZUJESZ, BO CZYTASZ.

UCZESTNICY ZOBOWIAZANI SĄ DO WYPEŁNIENIA I DOSTARCZENIA DEKLARACJI
ORAZ DO PRZESTRZEGANIA PROCEDUR

»| DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO |«
»| DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO |«
»| Karta zgłoszenia do pracowni - CZP 1 uczestnika niepełnoletniego |«
»| Karta zgłoszenia do pracowni - CZP 1 uczestnika pełnoletniego |«

Procedury obowiązujące w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi
na wypadek zagrożenia COVID-19
w zakresie zasad zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby


Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374) - Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1133) -Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567).

I Cele procedury

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny na terenie Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

II Kogo dotyczy procedura (zakres procedury)

Niniejsza procedura dotyczy:
- wszystkich pracowników CZP 1 świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19,
- rodziców, prawnych opiekunów,
- uczestników zajęć.

III Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówki

1.Dyrektor wyznacza pracowników, którzy w trakcie pandemii świadczą pracę w normalnym trybie – tj. na terenie zakładu pracy.
2.Pracownicy przychodzą do pracy rotacyjnie, aby uniknąć spotkania większej liczby osób w miejscu pracy.
3.Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo uczestników zajęć, pozostałych pracowników i własne oraz higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.
4.Na terenie placówki, nauczyciele prowadzący zakrywają nos i usta w miarę możliwości, natomiast dla uczestników zajęć i pozostałych pracowników nie jest to obligatoryjne.
5.Pracownicy przychodzą do pracy w wyznaczone przez dyrektora dni i godziny, zgodnie z grafikiem przygotowanym przez kierownika danej filii lub działu.
6. Grafik ogłaszany jest raz w tygodniu, w każdy piątek na kolejny tydzień pracy i podany do wiadomości pracowników.
7.Osoby wskazane przez dyrektora pełnią dyżury przy recepcji, odbierają dziecko od rodzica w drzwiach wejściowych budynku, jeżeli zachodzi potrzeba, pomagają w szatni i zaprowadzają do sali zajęć.
8.Pracownicy i uczestnicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności itp., nie są wpuszczani na teren placówki.
9.Pracownicy pracujący danego dnia ze sobą zachowują odstęp minimum 1,5 metra od siebie.
10.Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie placówki do minimum. Na teren CZP1 nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu przebywania na terenie placówki. Dopuszcza się w szczególnych, uzasadnionych przypadkach przebywanie osób trzecich z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe), za wyjątkiem sal pobytu uczestników i toalet.

IV Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy

1. W trakcie wykonywania pracy każdy pracownik powinien korzystać ze środków ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek ochronnych, maseczek lub przyłbic, adekwatnych do powierzonych zajęć.
2. Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki zostają wyrzucone do specjalnego pojemnika, a przyłbice i maseczki zdezynfekowane przez użytkownika.
3. Przed przystąpieniem do pracy oraz po jej zakończeniu pracownicy zobowiązani są do umycia i zdezynfekowania rąk oraz do ich regularnego mycia w ciągu dnia.
4. Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk.
5. Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu we wszystkich łazienkach.
6. Nauczyciele i inni pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki min. 1,5 m.

V Organizacja opieki i zajęć w placówce

1. Jedna grupa uczestników powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy w ciągu dnia, w miarę możliwości, przyporządkowani są ci sami nauczyciele i instruktorzy.
2. Nie obowiązuje przydział do grup sprzed okresu pandemii. Przydział do grupy jest zależny od warunków określonych w wytycznych - nie ma odwołania od dokonanego przydziału.
3. W grupie może przebywać do 12 uczestników– w zależności od wielkości sali – 1 osoba na maksimum 4 metry kwadratowe.
4. Z sal zostały usunięte lub zabezpieczone folią przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować lub uprać np. dywany, pluszowe zabawki, puzzle, książki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
5. Uczestnik zajęć nie może przynosić z sobą do placówki i zabierać z placówki żadnych zabawek.
6.Na zajęcia na zewnątrz budynku, na terenie placówki grupy uczestników wychodzą w wyznaczonych godzinach, aby w szatni nie stykali się ze sobą uczestnicy z różnych grup.
7.Nauczyciele przypisani do grup przebywają z uczestnikami na wyznaczonym dla grupy terenie.
8.Nie ma możliwości zostawiania wózków, fotelików samochodowych i innych sprzętów przyniesionych z domu.
9. Kontakt rodziców z nauczycielami odbywa się drogą elektroniczną lub telefonicznie.
10. Pełnoletni uczestnicy zajęć podlegają tym samym zasadom bezpieczeństwa.

VI Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na dyrektorze

Dyrektor:
1.Odpowiedzialny jest za wdrożenie procedury, zapoznanie z nią pracowników, uczestników zajęć i rodziców.
2.Zatwierdza grafik pracy na terenie placówki w czasie pandemii, zaproponowany przez kierowników.
3.Wyznacza pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
4.Wyznacza osobę odpowiedzialną za umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu procedury na wypadek zagrożenia COVID – 19 i numerów telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno – epidemiologicznej w Łodzi.
5.Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników zgodnie z powierzonymi im obowiązkami.
6.Ustala zasady komunikacji z rodzicami dotyczące bezpieczeństwa dzieci w placówce.
7.Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u uczestnika zajęć, pracownika.
8.Współpracuje ze służbami sanitarnymi.
9.Zapewnia taką organizację, która ogranicza stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczestników zajęć.

VII Obowiązki i odpowiedzialność spoczywające na nauczycielach i instruktorach

Nauczyciele i instruktorzy:
1.Odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników od momentu przyprowadzenia do sali do chwili odebrania przez rodziców lub osobę upoważnioną.
2.Wyjaśniają uczestnikom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
3.Nie organizują żadnych wyjść, spacerów, wycieczek poza teren placówki.
4.Wietrzą salę, w której organizują zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzą zajęcia ruchowe w ciągu dnia przy otwartych oknach.
5.Zwracają uwagę, aby uczestnicy często myli ręce.
6.Organizują pokaz właściwego mycia i dezynfekcji rąk.
7.Zgłaszają rodzicom telefonicznie niepokojące objawy u uczestnika oraz obligują rodzica do natychmiastowego odebrania uczestnika z placówki.
8.Nauczyciele i instruktorzy zachowują dystans społeczny w każdej przestrzeni placówki min. 1,5 m.

VIII Obowiązki i odpowiedzialność spoczywające na rodzicach

Rodzice:
1. Przyprowadzają lub wydają zgodę na przyjście do placówki dziecku zdrowemu, bez objawów sugerujących jakąkolwiek chorobę.
2. Mają obowiązek poinformować organizatora o tym, że dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia. Rodzic decyduje o udziale w zajęciach dziecka przewlekle chorego. Zaleca się skonsultowanie tej decyzji z lekarzem prowadzącym.
3.W przypadku młodszych uczestników, przyprowadzają i odbierają dziecko osobiście, w przypadkach uzasadnionych, może to uczynić osoba przez nich pisemnie upoważniona.
4. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała uczestnika przy wejściu oraz w czasie pobytu w placówce w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
5. W obecności oczekującego przy wejściu rodzica następuje pomiar temperatury u przyprowadzanego uczestnika. W wypadku temperatury wyższej niż 38,0 stopni Celsjusza uczestnik nie zostaje przyjęty do placówki.
6. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z placówki, jeśli u ich dziecka wystąpią niepokojące objawy choroby (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności).
7. Odprowadzając oraz odbierając dziecko ze szkoły, powinni być zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
8. Odprowadzając dzieci, mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej placówki. W przestrzeni wspólnej powinny obowiązywać następujące zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystans od innych osób w szkole min. 1,5 m,
d) przestrzeganie aktualnych przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
9. Wyposażają swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
10. Na życzenie i odpowiedzialność rodzica dziecko może nosić maseczkę podczas pobytu w placówce.
11. Niezwłocznie informują placówkę w sytuacji objęcia rodziny kwarantanną/izolacją.
12. Nie posyłają uczestnika do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Dziecko pozostaje wraz z domownikami w domu oraz stosuje się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
13. Nie pozwalają uczestnikowi zajęć zabierać do placówki żadnych zabawek.
14.Regularnie przypominają uczestnikom o podstawowych zasadach higieny. Podkreślają, że powinni unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
15.Uczulają dziecko na reagowanie na polecenia, nakazy i zakazy nauczyciela wynikające ze stosowania reżimu sanitarnego.
16. Rodzice mogą się kontaktować z nauczycielami i instruktorami pełniącymi opiekę w danym dniu wyłącznie telefonicznie lub elektronicznie.
17. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
18.Rodzice nie mogą korzystać z toalet na terenie placówki.

IX Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na pracownikach obsługi, administracji, nauczycielach i instruktorach oddelegowanych do czynności pomocniczych

1.Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.
2.Regularnie, po każdych zajęciach, dezynfekują przedmioty i sprzęty w salach. Stosują się do wytycznych zawartych w instrukcji dezynfekcji sprzętów.
3.Zwracają uwagę, aby uczestnicy zajęć często i regularnie myli ręce.
4.Przygotowują wyznaczone przez dyrektora pomieszczenie przeznaczone do izolowania osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe.
5.Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów.
6.Pracują w rękawiczkach.
7.W przypadku konieczności chwilowego zastąpienia nauczyciela lub instruktora prowadzącego, dozorują bezpieczeństwo uczestników zajęć zachowując od nich dystans społeczny.
8.Wszyscy pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki min. 1,5 m.

X Przyprowadzanie i odbieranie uczestników zajęć

1. Odprowadzając dzieci, mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej placówki.
W przestrzeni wspólnej powinny obowiązywać następujące zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystans od innych osób w szkole min. 1,5 m,
d) przestrzeganie aktualnych przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
2.Uczestnik zajęć nie może wnosić do placówki zabawek.
3.Pracownik wyznaczony do odbierania uczestników zajęć od rodziców oraz mierzenia temperatury dba o to, by uczestnicy zachowali właściwą odległość między sobą.
4.W przypadku stwierdzenia u uczestnika podwyższonej temperatury, i/lub innych objawów chorobowych, przez pracownika odbierającego, pracownik nie wpuszcza uczestnika zajęć, pozostawia go osobie przyprowadzającej i informuje dyrektora lub kierownika filii o zaistniałej sytuacji. W przypadku zabrania uczestnika zajęć z placówki rodzic zobowiązany jest do przekazania Dyrektorowi informacji zwrotnej dotyczącej zdrowia uczestnika po konsultacji lekarskiej.
5. Odbieranie uczestnika zajęć następuje po podaniu jego imienia i nazwiska przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej pracownikowi przy głównych drzwiach do budynku.
6.W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury, i/lub innych objawów chorobowych u uczestnika, który przychodzi do placówki samodzielnie, niezwłocznie powiadamiani są rodzice lub opiekunowie, a uczestnik umieszczony w izolatce.
7.Uczestnik zajęć rozbiera i ubiera się w szatni samodzielnie lub z pomocą pracownika placówki.

XI Zasady wyjść poza teren placówki

1. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
2.Na wyznaczonym terenie może przebywać jednocześnie jedna grupa, przy czym opiekunowie dozorują, aby uczestnicy zajęć z poszczególnych grup nie kontaktowali się ze sobą.

XII Szczegółowe zasady dezynfekcji sal i sprzętów

1.Wszystkie sprzęty sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, zgodnie z wytycznymi GIS.
2.Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji dostępnego w placówce.
3.Codzienna dezynfekcja sal obejmuje mycie podłogi, mycie i dezynfekcja stolików, krzeseł, powierzchni dotykowych, przedmiotów.

XIII Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.

1. Jeśli u uczestnika, kadry lub innego pracownika placówki wystąpią niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych, należy tę osobę niezwłocznie odizolować w oddzielnym pomieszczeniu oraz w przypadku:
a. uczestnika – niezwłocznie powiadomi rodziców lub opiekunów o konieczności odebrania dziecka z placówki (rekomendowany własny środek transportu);
b. osoby dorosłej – odsunie od wykonywanych czynności, skieruje do domu, poinformuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika).

W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

2. O sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Dyrektora CZP1, który kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
3. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawy sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
4. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
5. Personel placówki powinien zostać poinstruowana przez organizatora o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem na terenie placówki.
6. Personel placówki jest zobowiązany powiadomić rodzica lub opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika półkolonii.
7. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

XIV Przepisy końcowe

1.Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi od dnia 21 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.
2.Wszyscy, których ta procedura dotyczy zobowiązani są do bezwzględnego jej przestrzegania i stosowania.
3.Procedury mogą ulec aktualizacji w sytuacji zmian aktów prawnych.

»| Procedury do pobrania |«

„SZTUKA – ZWIERCIADŁO ŻYCIA”
rok szkolny 2020/2021 – II edycja

| REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
SZTUKA – ZWIERCIADŁO ŻYCIA |

Konkurs został objęty honorowym patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty
„KULTURY STAROŻYTNE – KOLEBKĄ ZJEDNOCZONEJ EUROPY”
rok szkolny 2020/2021 – XIII edycja

| REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
„KULTURY STAROŻYTNE – KOLEBKĄ ZJEDNOCZONEJ EUROPY” |

Konkurs został objęty honorowym patronatem Łódzkiego Kuratora OświatyZAPRASZAMY DO UCZESTNICZENIA W NASZYCH ZAJĘCIACH:
INSTRUMENTY KLAWISZOWE GITARA | UKULELE ŚPIEW FOTOGRAFIA ZAJĘCIA PLASTYCZNE | HISTORIA SZTUKI JĘZYK ANGIELSKI TANIEC TEATR 1 KLUB EMDECZEK | MARZENIA | KLUB ZDRÓWKO | KORONKA I HAFT "ARACHNE" | ELFY   

UKULELE Nowość GITARA KLUB ELFÓW
JOGA FOTO
KLIPY KOLĘDOWE SCENA KAMERALNA vol. 4
„APLIKACJA ŚWIĄTECZNA 2020” 250 rocznica urodzin Ludwiga van Beethovena
Szymanowski w sieci KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY cz. 8
SAMA TAK Agnieszka Rachalewska KRZYSZTOF ŚCIERAŃSKI
SEN MOTYLA SMAKI JESIENI
MACIEJ TUBIS Lato w Byszewach
DZIEWCZYNY LATAJĄ WYSOKO „Lustro” 41 Ogólnopolski Festiwal Teatru Młodych DZIATWA 2020
KAJETAN STOBIECKI Ludwig van Beethoven V Koncert fortepianowy Es-dur op. 73
Krzysztof Cugowski LIGHT MOVE FESTIVAL 2020
NaVi feat. Grzegorz Wilk - koncert on-line „MISTRZ AKORDEONU ELEKTRONICZNEGO – KRZYSZTOF RACZYŃSKI”
SBB KONCERT NA PLANIE FILMOWYM PANNY Z WILKA
Otwarcie drugiej strefy rekreacyjno-rehabilitacyjnej dla Seniorów MACIEJ TUBIS
DUDA MONIKA BORZYM
IZA POŁOŃSKA z zespołem - koncert on-line EWA DEMARCZYK
TOMASZ DĄBROWSKI I ISTNIENIA POSZCZEGÓLNE - koncert on-line NATALIA GROSIAK „PROSTO”- koncert on-line
O.N.E. QUINTET - koncert on-line LOUIS SCLAVIS QUARTET - koncert on-line
ŁUKASZ OJDANA SOLO - koncert on-line EMIL MISZK & THE SONIC SYNDICATE - koncert on-line
WOJTCZAK/PIOTROWICZ „PLASTIC POETRY” - koncert on-line KRZYSZTOF RACZYŃSKI - AKORDEON ELEKTRONICZNY - koncert on-line
VIII Symfonia F-dur op. 98 Koncert Chóru Filharmonii Łódzkiej - koncert on-line
VIII Symfonia F-dur op. 98 PETTER ELDH & KOMA SAXO - koncert on-line
KONCERT FINAŁOWY INTL JAZZ PLATFORM – KONCERT UCZESTNIKÓW - koncert on-line Immortal Onion - koncert on-line
EVE RISSER - koncert on-line TIE BREAK - koncert on-line
BALTIC NEOPOLIS ORCHESTRA - koncert on-line LOMBARD - koncert on-line
PIERWSZY SIERPNIA - DZIEŃ KRWAWY „Warszawo ma - w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego”
IZABELLA ŻEBROWSKA TOMASZ BAGIŃSKI
MENUET G-DUR Wo 0 10 nr.2 TRAILER - Dziewczyny Latają Wysoko
FILHARMONIA ŁÓDZKA IM. ARTURA RUBINSTEINA LESZEK MOŻDŻER W DIALOGU Z MUZYKĄ KLASYCZNĄ
VII Symfonia A-moll op. 92 POCZĄTEK
 WIRTUALNY SPACER PO WYSTAWIE CZEKOLADA BOSKI NAPÓJ #HOT16CHALLENGE2
1 ŁÓDZKA ORKIESTRA GITAROWA
GRA DLA TATY Violin Concerto D major op. 61
„LOKOMOTYWA” GLOBAL VIRTUAL CHOIR „Amazing Grace”
FRANCUSKIE RENDEZ-VOUS KLAUS SCHULZE
1 ŁÓDZKA ORKIESTRA GITAROWA GRA DLA MAM MUZYKA FILMOWA
Quartett Nr. 13 Bb major Op. 130 100-LECIE URODZIN JANA PAWŁA II
V Symfonia C-moll op. 67 „TREN – OFIAROM HIROSZIMY
TAJEMNICE DWORU W BYSZEWACH MISSA SOLEMNIS D-dur op. 123
REQUIEM DLA POZOSTAŁYCH STABAT MATER - Giovanni Battista Pergolesi
„KORONA W MASECZCE” - Łódź szyje dla medyków IV Symfonia B-dur op. 60
TANGERINE DREAM KRZYSZTOF PENDERECKI
KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY cz. 7 Moonlight Sonata Op.27 No.2 Mov.1,2,3
1 ŁÓDZKA ORKIESTRA GITAROWA Koncert w FILHARMONII ŁÓDZKIEJ na zakończenie Roku Chopinowskiego III Symfonia Es-dur op. 55 „Eroica”
WŁADYSŁAW JARECKI finalista programu The Voice Senior Uwertura „Egmont” op. 84
Argentico TANGO Psychodelico II Symfonia D-dur op.36
JEAN-MICHEL JARRE KONCERT KARNAWAŁOWY
Dla Elizy Śladami kultury polskiej na Białorusi
KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY cz 6. I Symfonia C-dur op. 21
KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK PADA ŚNIEG
BOŻE NARODZENIE W SUPERMARKECIE ZAPROŚMY SIEBIE NA ŚWIĘTA
BABA CHANEL TEN ZEGAR STARY
© 2010-2020 CZP1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39, tel. 42 6550600
NIE LUBISZ SIĘ NUDZIĆ? ... PRZYJDŹ DO NAS! | ZAJĘCIA ODWOŁANE |


WYSZUKIWARKA - wpisz czego szukasz na naszej stronie
Loading

  NOWOŚCI    TVi TVi
TELEWIZJA TVi INTERNETOWA
TVi   DOSTĘPNA na:  WWW, Androidzie, ISO i Smart Tv !!!

NOWOŚCI TVi:
» SEN MOTYLA 🎥
» SMAKI JESIENI 🎬
» MACIEJ TUBIS - wywiad
» Lato w Byszewach
» DZIEWCZYNY LATAJĄ WYSOKO DZIATWA 2020
» DZIATWA 2020
» KAJETAN STOBIECKI
» V Koncert fortepianowy BEETHOVEN
» Krzysztof Cugowski
» LIGHT MOVE FESTIVAL 2020
» NaVi feat. Grzegorz Wilk
» K. RACZYŃSKI MUZYKA FRANCUSKA
» 50-LECIE SBB
» KONCERT NA PLANIE FILMOWYM 'PANNY Z WILKA'
» Otwarcie strefy rekreacyjno-rehabilitacyjnej
» MACIEJ TUBIS
» IZA POŁOŃSKA
» EWA DEMARCZYK
» KRZYSZTOF RACZYŃSKI
» Koncert Chóru Filharmonii Łódzkiej
» VIII Symfonia BEETHOVEN
» 13 Letnia Akademia Jazzu
» BALTIC NEOPOLIS ORCHESTRA
» LOMBARD - Koncert On-line
» PIERWSZY SIERPNIA - DZIEŃ KRWAWY
» Warszawo ma Koncert On-line
» I. ŻEBROWSKA Koncert On-line
» TOMASZ BAGIŃSKI
» MENUET G BEETHOVENI
» TRAILER - Dziewczyny Latają Wysoko
» FILHARMONIA ŁÓDZKA on-line
» LESZEK MOŻDŻER - W DIALOGU Z MUZYKĄ KLASYCZNĄ
» VII Symfonia BEETHOVEN
» POCZĄTEK - Mikołaj & Szymon
» WIRTUALNY SPACER PO WYSTAWIE CZEKOLADA BOSKI NAPÓJ
» #HOT16CHALLENGE2
» DLA TATY
» Violin Concerto D BEETHOVEN
» „LOKOMOTYWA”
» GLOBAL VIRTUAL CHOIR „Amazing Grace”
» FRANCUSKIE RENDEZ-VOUS
» VI Symfonia BEETHOVEN
» KLAUS SCHULZE
» 1 ŁÓDZKA ORKIESTRA GITAROWA GRA DLA MAM
» MUZYKA FILMOWA
» Kwartet nr. 13 BEETHOVEN
» 100-LECIE URODZIN JANA PAWŁA II
» V Symfonia BEETHOVEN
» „TREN – OFIAROM HIROSZIMY" K. Penderecki
» TAJEMNICE DWORU W BYSZEWACH
» MISSA SOLEMNIS BEETHOVEN
» REQUIEM DLA POZOSTAŁYCH
» STABAT MATER - Giovanni Battista Pergolesi
» „KORONA W MASECZCE”
» IV Symfonia BEETHOVEN
» TANGERINE DREAM
» KRZYSZTOF PENDERECKI
» ANNA JEREMUS-LEWANDOWSKA
» Moonlight Sonata BEETHOVEN
» 1 ŁÓDZKA ORKIESTRA GITAROWA Koncert w FILHARMONII
» III Symfonia BEETHOVEN
» WŁADYSŁAW JARECKI
» Uwertura „Egmont” BEETHOVEN
» Argentico TANGO Psychodelico
» II Symfonia BEETHOVEN
» JEAN-MICHEL JARRE
» KONCERT KARNAWAŁOWY
» Dla Elizy
» Śladami kultury polskiej na Białorusi
» MIECZYSŁAW GAJOS
» I Symfonia BEETHOVEN
» ORFFA - KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK
» PADA ŚNIEG - KLIP
» BOŻE NARODZENIE W SUPERMARKECIE - SPEKTAKL
» ZAPROŚMY SIEBIE NA ŚWIĘTA - KLIP
» BABA CHANEL - SPEKTAKL
» klip - TEN ZEGAR STARY
» CHÓR ŻYDOWSKI „CLIL”
» Chóry Moniuszce
» „WIELKIE PODRÓŻE MAŁEGO PRZEDSZKOLAKA”
» „WESELE U PANA MONIUSZKI”
» I Kwartet smyczkowy d-moll
» PRZĄŚNICZKA XXI w - KLIP
» CHÓR NAUCZYCIELSKI
» MONIUSZKO I DOZ
» NAGRODY PREZYDENTA 2019
» A. CYMMERMAN, J. MALANOWSKI
» STANISŁAW MONIUSZKO „PARIA”
» KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ
» „FLIS” - Opera w wersji koncertowej
» SYMFONIA ŚWIĘTOKRZYSKA
» WOJCIECH KAROLAK - KONCERT
» MONIKA KUSZYŃSKA Z ZESPOŁEM
» MĘSKI PUNKT WIDZENIA - szanty
» KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY cz 5
» Folkowe Inspiracje 2019
» MONIUSZKO I GITARA
» „STRASZNY DWÓR” - Stanisław Moniuszko
» VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS KEYBOARDOWY
» KONCERT Z OKAZJI 35 LECIE ORFFA
» „HALKA” - Stanisław Moniuszko
» KONCERT ZESPOŁU „S B B”
» KONCERT ZESPOŁU „VINYL”
» STANISŁAW MONIUSZKO „Śpiewnik domowy”
» FASHION DEBIUT 2019
» GALA ART.TELE.DISC. 2019
» OPUS - MIKROGRANTY
» FLAMENCO
» Wspólnie śpiewamy pieśni patriotyczne
» 11. LETNIA AKADEMIA JAZZU
» „KONCERT NA BIS” 1 ŁÓDZKA ORKIESTRA GITAROWA
» KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY » CZYTA SIĘ
» Mój Akordeon
» Krystyna Prońko, Fabryka Wełny
» KONCERT WAKACYJNY ORFFA 2018
» KONCERT Z OKAZJI XV LECIA 1 ŁÓDZKIEJ ORKIESTRY GITAROWEJ
» Kacper Andrzejewski, Olga Fidrysiak, Big Band Fabryka Wełny
» „GRAJ GITARO GRAJ”
» „Podróż w stylu retro”
» TEATR "LUSTRO"
» GALA FINAŁOWA ART.TELE.DISC 2018
» PIOSENKA NIEJEDNO MA IMIĘ
» SWINGUJĄCE WALENTYNKI
» JESIEŃ ŻYCIA? WIOSNA MOŻLIWOŚCI!
» „DZIADEK DO ORZECHÓW”
» KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY część 3 « KRZYSZTOF RACZYŃSKI
» JERZY RYBIŃSKI « Klub Nauczyciela
» J.Haydn - Symfonia g-moll « POLISH CAMERATA
» KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY część 2 « ROZMOWA O ZNAKACH
» LETNIA AKADEMIA JAZZU
» „DUCHY I LUDZIE” - horror
» „CZAROWNICA Z SZAFY NA SZCZOTKI”
» „ALICJA WKRAINIE CZARÓW”
» KONCERT WAKACYJNY » ORFFA
» WERNISAŻ WYSTAWY MONOTYPII
ELŻBIETA ŁACINA
» "MUZYCZNA NIEPOWAGA" koncert
1 ŁÓDZKIEJ ORKIESTRY GITAROWEJ
» KULTURALNE RÓŻNE MOWY I ROZMOWY część 1 « Łódzki Szlak Kobiet»
» WYMIANY MIĘDZYNARODOWE MŁODZIEŻY
» FASHION DEBIUT 2017
» ART.TELE.DISC. ŁÓDŹ 2017
» 8 MARCA w CZP 1
» „SEN NOCY LETNIEJ”
» „NASZE KLIPY KOLĘDOWE”
» FLAŁERSI - UNPLUGGED
» EL - MUZYKA
» Andrzej Garczarek » koncert
» RECITAL FORTEPIANOWY W. NAWRATA
» „BIGIEL NA MŁYNARSKIEJ”
» STYLOWY KONCERY
» GALA TANECZNA - 10 LAT "FAME"
» FASHION DEBIUT 2016
» JAN SEBASTIAN BACH
KOMPOZYTOR WSZECHCZASÓW
» „MARZENKI” 2016
» "MOJA PIAF"
» SCENA KAMERALNA vol. 3
» Wywiady z nauczycielami CZP 1
(SIEDLISKO KULTURY)

» GIGANCI GITARY
» Koncert Wakacyjny - ORFFA
» Wykład - Sztuka Starożytna