ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!


Gdy dzieci nie dorastają w ciepłym i bezpiecznym środowisku, ich życie staje się trudniejsze. Nie tylko gorzej radzą sobie w szkole, mają utrudniony start w dorosłe życie, ale narażone są też na liczne niebezpieczeństwa. ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY
W Łodzi z pomocą przychodzi im Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, które realizuje projekt „Zabieramy dzieci z bramy”.

Przywrócić nadzieję

Przedsięwzięcie skierowane jest do najmłodszych mieszkańców Łodzi, w szczególności ze Starych Bałut i osiedla Teofilów – obszarów owianych złą sławą, wokół których narosło wiele negatywnych stereotypów. Wizerunek dzielnic sprawia, iż podchodzi się do nich z nieufnością i dystansem. Jeśli do tego dodać zdegradowaną przestrzeń miejską, otrzymamy obraz dzielnic, które lepiej omijać z daleka. Postrzeganie tej części miasta w tak negatywny sposób przekłada się także na mieszkańców, którzy muszą mierzyć się z problemami ubóstwa, bezrobocia i braku perspektyw. – Kiedy w 2004 roku tworzyliśmy świetlice środowiskowe i terapeutyczne na Bałutach i Teofilowie przewidywaliśmy, że taka forma wsparcia zachęci dzieci i młodzież do spędzania czasu w zorganizowanych przez nas miejscach, jednak skala zainteresowania przerosła znacznie nasze oczekiwania. Zarówno dzieci w wieku siedmiu, ośmiu lat, jak i nastolatkowie chętnie brali udział w organizowanych zajęciach – zabawach ruchowych, gotowaniu, pomocy przy odrabianiu lekcji – mówi Magdalena Obijalska, koordynatorka projektu. – Ponieważ obszar Starych Bałut jest narażony na występowanie zjawiska wykluczenia społecznego postanowiliśmy wraz z przedstawicielami Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi przygotować projekt, który pomagałby dzieciom i młodzieży w wieku 6-20 lat, pozbawionym właściwej opieki rodziców oraz sprawiającym trudności wychowawcze. Projekt ruszył w marcu 2016 r., potrwa do lutego 2019 r. Realizowany jest we współpracy ze szkołami i organizacjami pozarządowymi, co przyczynia się do budowania lokalnej koalicji na rzecz profilaktyki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Docelowo weźmie w nim udział 300 osób. Do tej pory zakwalifikowano już ponad 170 chętnych.

– Dzieci z ubogich rodzin doświadczają wielu problemów związanych z koniecznością ograniczania swoich potrzeb do minimum. Są często nieodpowiednio żywione, mieszkają w warunkach utrudniających prawidłowe funkcjonowanie (w tym naukę i zabawę), nie mogą pobudzać ani rozwijać swoich pasji i zainteresowań. Poczucie odrzucenia ze względu na nieposiadanie odpowiedniego ubrania lub rezygnację z wycieczek szkolnych jest bolesnym przejawem wykluczenia przez grupę rówieśniczą – wyjaśnia Magdalena Obijalska. – Bardzo często doświadczają także braku poczucia bezpieczeństwa w związku z zachowaniami patologicznymi niektórych członków ich rodzin. Ta sytuacja wpływa na ich zdrowie psychiczne i fizyczne oraz dalsze losy. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia braku motywowania dzieci ze strony rodziców, by te podejmowały trud dalszej edukacji. Stąd tak duża potrzeba działania – podkreśla.

Akcja: reaktywacja

Przedsięwzięcie umożliwia najmłodszym, będącym w gorszej niż ich rówieśnicy sytuacji materialnej lub pozostających w trudnych relacjach rodzinnych, udział w bezpłatnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych. Odbywają się one od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 19, a w soboty od 9 do 15. – Wykwalifikowani opiekunowie w świetlicy organizują podopiecznym gry i zabawy integracyjne, pomagają w odrabianiu lekcji, a w razie konieczności udzielają korepetycji. Prowadzą też warsztaty kulinarne, w trakcie których uczestnicy poznają przepisy na różne smakołyki i zdobywają podstawową wiedzę kulinarną, uczą się też współpracy – opowiada Magdalena Obijalska. Dla podopiecznych przygotowano też cykl zajęć, które uczą ich aktywnie spędzać wolny czas. Organizowane są rajdy rowerowe i piesze wędrówki po Lesie Łagiewnickim, a także wycieczki po Łodzi połączone z edukacją o regionie. Na najmłodszych czekają też zajęcia teatralno-filmowe, podczas których spotykają się z artystami, aktorami, reżyserami, operatorami kamery, scenografami. Poznają też techniki aktorskie i ćwicząc dykcję, przygotowują się do wystawienia własnego spektaklu. Projekt to też warsztaty informatyczne, na których dzieci uczą się programowania (tworzenia prostych gier komputerowych), czerpania z internetu wartościowych informacji, budowania stron czy blogów. Ważnym elementem przedsięwzięcia jest też wsparcie terapeutyczne dla całych rodzin, obejmujące diagnozę logopedyczną z terapią, a także konsultacje z psychologiem, których celem jest określenie problemów i dysfunkcji dziecka oraz zaproponowanie odpowiednich rozwiązań psychologicznych. – Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w projekcie młodzi nie będą powielać negatywnych wzorców zachowań swoich rodziców, związanych z wycofaniem się z rynku pracy, słabą motywacją edukacyjną czy przyzwyczajeniem się do korzystania ze wsparcia z pomocy społecznej, będącym jedynym sposobem na życie – podkreśla koordynatorka projektu. – Chcemy wyrwać dzieci z dziedziczonej biedy i umożliwić im lepszy życiowy start.


TIE

Informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu „Zabieramy dzieci z bramy!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Realizator: Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Partner: Miasto Łódź/ Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Okres realizacji: 01.03.2016-28.02.2019

Wartość projektu: 1 133 442,10 PLN (wartość dofinansowania - 1 076 769,82 PLN, wartość wkładu własnego: 56 672,28 PLN)

Cel projektu: Rozwój usług świadczonych przez 2 świetlice środowiskowe prowadzone przez Miasto Łódź/ Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1, służące integracji społecznej i zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży, zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkującej m. Łódź ze szczególnym uwzględnieniem okolic Bałuckiego Rynku i osiedla Teofilów.

Zadaniem projektu jest wspieranie rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
w przezwyciężaniu przeżywanych przez nie trudności.

Projekt zakłada umożliwienie dzieciom i młodzieży łódzkiej, będącej w gorszej niż ich rówieśnicy sytuacji materialnej lub trudnej sytuacji rodzinnej, udział w atrakcyjnych formach zajęć, dzięki którym będzie mogła rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia. Udział w nieodpłatnych zajęciach zwiększy szansę rozwoju i umożliwi wyrównanie różnic między nimi a młodzieżą wychowującą się w domach
o wyższym statusie materialnym i prawidłowych relacjach wychowawczych.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez prowadzenie szeroko zakrojonych działań profilaktycznych, zgodnych z zakresem działań projektu, co przyniesie w przyszłości wymierne korzyści dla społeczeństwa w postaci zmniejszeniu zjawiska i konsekwencji wykluczenia społecznego, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Projekt realizowany będzie w dwóch świetlicach w Łodzi:

-„W Emdeku na Zawiszy”, ul. Zawiszy Czarnego 39

- Ogrodzie Jordanowskim (filia) ul. Traktorowa 37a

Zgodnie ze zdefiniowanym celem działania zaplanowane w ramach projektu „Zabieramy dzieci
z bramy!” są skoncentrowane na profilaktyce przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

 

BIURO PROJEKTU: 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115;

Tel. 797-96-51-51

e-mail: zabieramydziecizbramy@tie.com.pl

 

Rekrutacja do projektu

Uczestnikiem projektu „Zabieramy dzieci z bramy!” może być mieszkaniec Miasta Łodzi w wieku od 6 do 18 lat, w imieniu, którego rodzic lub prawny opiekun złoży Kwestionariusz Zgłoszeniowy Uczestnika Projektu i zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.

Każdy rodzic lub opiekun prawny ucznia/uczennicy zainteresowanego udziałem w projekcie wypełnia Kwestionariusz Zgłoszeniowy Uczestnika Projektu zawierający Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i Deklarację udziału w projekcie.

DO POBRANIA

Regulamin rekrutacji
Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej
Kwestionariusz zgłoszeniowy uczestnika projektu
Regulamin komisji rekrutacyjnej

 
| Menu |
© 2018 CZP1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39 tel. 426550600